Ủy ban nhân dân huyện triển khai Hướng dẫn số 13/HD-UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
Ngày xuất bản: 14/10/2021 2:06:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết