• Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2022

  Ngày xuất bản: 12/03/2022 8:35:00 SA

 • Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 11/03/2022 8:29:00 SA

 • Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2022 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 08/03/2022 8:33:00 SA

 • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

  Ngày xuất bản: 04/03/2022 4:30:00 CH

 • Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 04/03/2022 3:34:00 CH

 • 81-85 of 1548<  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết