Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch số 115-KH/HU ngày 07/12/2022 của huyện ủy Thực hiện chương trình hành động số 128-CTr/TU ngày 27/9/2022 của ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
Ngày xuất bản: 22/02/2023 9:39:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết