Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của tỉnh ủy
Ngày xuất bản: 22/02/2023 9:36:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết