• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và đón Xuân Mậu Tuất 2018
Ngày xuất bản: 29/01/2018 4:03:04 SA

 HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          BAN TUYÊN GIÁO

                        *                                Mù Cang Chải, ngày 26 tháng 01 năm 2018

              Số: 18 - HD/TG

 

HƯỚNG DẪN

     Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và đón Xuân Mậu Tuất 2018

 -----------------

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và đón Xuân Mậu Tuất 2018. Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-BTC, ngày 23/01/2018 của Ban Tổ chức những ngày lễ lớn huyện; nhằm góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:

              I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

              - Ôn lại truyền thống 88 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đi với Đảng, với chế độ; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

              - Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XII) gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

               - Các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới theo tinh thần trang trọng, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ huyện nhà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

     II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

              1. Nội dung tuyên truyền

              - Tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ nhng thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 88 năm qua, khng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nhng bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

              - Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XVIII; các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 4 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

              - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

              - Các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện.

              - Phản ánh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

              - Các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương những tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

              - Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm; gặp mặt truyền thống tôn vinh người có công với với Đảng, với cách mạng và phát động các phong trào thi đua lập thành tích vào dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tuyên truyền trên các phương tiện trực quan pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe loa lưu động; trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các giải thi đấu thể thao; phản ánh đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm; biểu dương gương “người tốt, việc tốt”; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tạo bầu không khí mừng Đảng, mừng xuân tưng bừng, phấn khởi.

 - Tổ chức lồng gắn các buổi họp bản, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, nói chuyện truyền thống tuyên truyền nhằm khẳng định và làm sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với những thành quả cách mạng Việt Nam; những vấn đề lý luận về Đảng cầm quyền, về việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế.

 - Tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện, cơ sở để tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm một cách sâu rộng trong đảng, trong nhân dân; đưa nội dung tuyên truyền kỷ niệm vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, đặc biệt là học sinh, thanh niên, người lao động…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, ban tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và đón Xuân Mậu Tuất 2018; tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân.

2. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin cổ động, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe loa tuyên truyền, chiếu phim, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất  2018.

- Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu trung tâm huyện; trước tiền sảnh Huyện ủy và HĐND - UBND huyện; Chỉ đạo ban văn hóa cơ sở trang trí khánh tiết, băng zôn khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổ chức tuyên truyền trên địa bàn xã, thị trấn. (Thời gian : Đợt 1: Từ ngày 01/02 đến hết ngày 04/02/2018; Đợt 2: Từ ngày 14/2 đến hết ngày 20/02/2018).

- Xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, tăng cường tin, bài viết, các ca khúc tuyên truyền về đề tài cách mạng, về Đảng, Bác Hồ; quê hương, đất nước; gương người tốt, việc tốt; thường xuyên cập nhật đưa tin các hoạt động  kỷ niệm; các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh, huyện, các cơ quan, ban ngành…

- Chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi chào xuân Mậu Tuất 2018.

3. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

Căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu, trước tiền sảnh đơn vị mình đảm bảo đúng yêu cầu, thời gian quy định. (Thời gian : Đợt 1: Từ ngày 01/02 đến hết ngày 04/02/2018; Đợt 2: Từ ngày 14/2 đến hết ngày 20/02/2018).

4. Ban Tuyên giáo cơ sở; đội ngũ báo cáo viên

Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm; đổi mới đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của các ngày kỷ niệm.

5.  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, hiệu quả; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo đúng tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao quý; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018. Góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào Tết nguyên đán Mậu Tuất  2018.

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1.    Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 !

2.    Năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

3.    Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)!

       4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

       5. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

       6. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng !

       7. Cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

       8. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

       9. Đảng Cộng sản Việt Nam -  Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

      10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

      11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

       12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền)

        Trên đây là Hướng dẫn truyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và đón Xuân Mậu Tuất 2018. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, Ban Tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:                                                          K/T TRƯỞNG BAN

- BTG Tỉnh ủy;                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN

- TT. Huyện ủy;                                                                

- BCĐ các ngày lễ lớn huyện;                                

- Trung tâm TT -VH;

- Các chi, đảng bộ;

- MTTQ và các đoàn thể huyện;

- BTG, BCV;

- Lưu TG.                                                                                           

                                                                            Đồng Gia Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2018)

--------------------

 

 I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam

Năm 1858, thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên ở Đà Nẵng, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược và thôn tính nước ta. Ngày 6/6/1884, triều đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước Giáp Tuất (Hiệp ước Patơnốt) đầu hàng, dâng nước ta cho thực dân Pháp. Từ đó, thực dân Pháp áp đặt chế độ cai trị chuyên chế, hà khắc và tàn bạo cùng chế độ phong kiến suy tàn công khai cấu kết và làm tay sai cho giặc. Với chương trình khai thác thuộc địa trên quy mô lớn, nhân dân Việt Nam sống kiếp lầm than, phải gánh chịu ách bóc lột một cổ hai tròng.

Chứng kiến cảnh mất nước, nhân dân sống một cuộc đời lầm than cơ cực, Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc) đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Năm 1919, Người bắt gặp bản Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin, từ đó Người đã tin tưởng và đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành người Cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Người ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối năm 1929 và đầu năm 1930, ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đã lần lượt ra đời - điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi. Ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản thành một đảng duy nhất và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm Chánh cương vắn tắtSách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Chánh cương vắn tắt đã đề ra mục tiêu cụ thể của cách mạng Việt Nam đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người đồng thời vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân. Đánh giá ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết“Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”.

II. CHẶNG ĐƯỜNG 88 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG GIÀNH THẮNG LỢI VĨ ĐẠI, KHÔNG NGỪNG TRƯỞNG THÀNH VÀ LỚN MẠNH

1. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

- Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lần lượt ba cao trào cách mạng có ý nghĩa như 3 cuộc tổng diễn tập chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh, cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào giải phóng dân tộc dẫn tới Cách mạng Tháng Tám 1945 (1939 - 1945).

- Đầu năm 1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc với Đảng và chuẩn bị về nước. Ngày 28-1-1941, Người trở về Tổ quốc và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngày 8-2-1941, Người tới Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng). Từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Pác Bó. Từ sự phân tích diễn biến của chiến tranh thế giới và tình hình trong nước, Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc. Cùng với Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ XX.

2. Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại (1945-1954)

Ngày 2/9/1945, giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời Tuyên ngôn độc lập, công bố với toàn thế giới sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khẳng định nhân dân Việt Nam có quyền được sống trong tự do, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong hai năm 1945-1946, chính quyền non trẻ phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức, vừa chống giặc đói, giặc dốt, vừa chống giặc ngoại xâm. Chính quyền nhân dân được xây dựng và củng cố vững chắc qua kỳ tổng tuyển cử, bầu cử Quốc hội (6/1/1946) và xây dựng Hiến pháp dân chủ đầu tiên (9/11/1946) của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Chỉ trong hơn một năm xây dựng, chính quyền non trẻ đã tăng cường được sức mạnh của cách mạng để có thể tự bảo vệ trong khi chưa có sự chi viện, giúp đỡ từ bên ngoài.

Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bè bạn quốc tế, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, nhất là việc đập tan kế hoạch Nava với chiến thắng Đông - Xuân năm 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ cùng với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên theo con đường XHCN, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Thời kỳ trường kỳ kháng chiến, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và thống nhất non sông (1954-1975)

Từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đây là đặc điểm mang tính đặc thù của cách mạng Việt Nam, cùng với mục tiêu độc lập dân tộc, mục tiêu xã hội chủ nghĩa được đặt ra trực tiếp.

- Ở miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định Gơnevơ, hất chân thực dân Pháp, độc chiếm miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Dân tộc ta lại phải đương đầu với chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc trong điều kiện hai miền thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, trong điều kiện từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta phải vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm các nước xã hội chủ nghĩa. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã thu được những thành tựu quan trọng. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, miền Bắc đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; xây dựng hậu phương vững mạnh, trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, bảo đảm mọi mặt cho tiền tuyến đánh thắng; mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các nước trên thế giới; tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước; tạo những cơ sở vật chất và những kinh nghiệm quý báu trong sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau này.

4. Thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay

Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ này bao gồm hai giai đoạn chủ yếu:

* Từ 1975 đến 1986:

- Sau chiến tranh, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- Đảng đã tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động. Tuy nhiên, trước yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế tập trung bao cấp không còn phù hợp và đã bộc lộ những hạn chế, nhược điểm. Trong việc hoạch định và thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, có lúc, có nơi đã mắc sai lầm khuyết điểm chủ quan, duy ý chí. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Trước những thách thức của thời kỳ mới, Đảng ta đã tổng kết sáng kiến từ thực tiễn của nhân dân, tìm tòi, hoạch định đường lối đổi mới. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

* Từ 1986 đến nay:

- Trước bối cảnh mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ, triệt để trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Từ đó đến nay, Đảng ta tiếp tục phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới được bổ sung và phát triển ngày càng hoàn thiện.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua ba mươi năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đảng ta lãnh đạo tiến hành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã thu được những kết quả tích cực. Đất nước vượt qua khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực (1997 - 1998); khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của khủng hoàng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay; thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, vượt qua ngưỡng nước nghèo chậm phát triển. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

- Năm 2016, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã diễn ra thành công và tốt đẹp, thể hiện sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới".

III. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA 88 NĂM CHIẾN ĐẤU, XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Một là, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh.

Hai là, với tinh thần “Dân là gốc”, dựa vào dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân, Đảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng tạo của nhân dân trong quá trình tiến hành đấu tranh cách mạng.

Ba là, thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng và chỉnh đốn Đảng để mãi mãi xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam.

IV. ĐẢNG BỘ HUYỆN MÙ CANG CHẢI LÃNH ĐẠO PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HUYỆN ANH HÙNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

 Ngày 18/10/1957 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 606/TTg thành lập Châu Mù Cang Chải. Nằm ở vị trí quan trọng về chiến lược, khi thực dân Pháp xâm lược Yên Bái, chúng thường xuyên tổ chức những đợt tấn công lên miền đất này, nhưng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân các dân tộc Mù Cang Chải, dưới sự chỉ huy của các thủ lĩnh người Mông. Tuy thất bại, nhưng đã thể hiện được tinh thần yêu nước và truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân các dân tộc trong huyện, góp phần quan trọng vào phong trào chống thực dân Pháp và tay sai cuối thế kỷ XIX.

 Ngay sau ngày thành lập huyện, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo nhân dân xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ đầu là phải tiến hành cuộc cách mạng dân chủ, xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến, xóa bỏ bóc lột, giải phóng giai cấp nông dân, đẩy mạnh cải tạo XHCN, vận động nhân dân hợp tác hóa nông nghiệp. Kết quả từ năm 1958 đến năm 1960 đã cải tạo được 28 địa chủ, đem lại cho nông dân 30 công mẫu ruộng, 20 công mẫu nương, 208 con trâu bò, ngựa chia cho 365 hộ nông dân. Từ đây người Mông đã có ruộng đất của mình cuộc đời đã sang trang mới, càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương mới. Bộ mặt của Mù Cang Chải đã có sự thay đổi cơ bản cùng với sự đi lên của miền Bắc, xã hội chủ nghĩa sau kế hoạch 5 năm đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước và con Người đều  đổi mới”.

   Ghi nhận những cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà đạt được, năm 2000 Đảng và Nhà nước đã phong tặng huyện danh hiệu: “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”. Năm 1998 xã Cao Phạ được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 2007 được Nhà nước cấp Bằng công nhận “Danh thắng ruộng bậc thang cấp Quốc gia”. Năm 2012 đón nhận “Huân chương lao động hạng nhất” và đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia “Nơi thành lập đội du kích Khau Phạ” và nhiều phần thưởng cao quý khác cho tập thể, cán bộ và nhân dân huyện Mù Cang Chải.

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua đạt 14,7 %, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 ước  đạt 40.520 tấn ; Tổng đàn gia súc chính đạt 60. 850 con, đạt 100% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 181.000 con, đạt 100% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ.. Hoàn thành kế hoạch trồng mới  720,9 ha rừng đạt 100% kế hoạch giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, có 3 xã đạt 10 tiêu chí , 3 xã đạt 9 tiêu chí , 3 xã đạt 8 tiêu chí; 2 xã đạt 7 tiêu chí; 1 xã đạt 6 tiêu chí ; 1 xã đạt 5 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 2017, đạt 300 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Kết cấu hạ tầng  kinh tế - xã hội được quan tâm, 14/14 xã, thị trấn có đường ô tô bê tông đến trung tâm; 100% bản có đường xe máy phục vụ nhân dân đi lại trong mùa khô; 100% xã có trạm y tế và điểm bưu chính viễn thông; 14/14 ủy ban xã, thị trấn được xây dựng khang trang; tỷ lệ hộ dân được xem truyền hình Việt Nam, nghe đài tiếng nói Việt Nam đạt 78%, xem chương trình Đài PT – TH Yên Bái là 41%, đạt 100% kế hoạch.  

 Hệ thống thương mại dịch vụ ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2017 là 172 tỷ đồng. Triển khai Đề án “Phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang và di tích quốc gia nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2014 -  2015, định hướng đến năm 2020” bước đầu phát huy hiệu quả tích cực.  

 Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ: Bình quân hằng năm tạo việc làm mới cho  915 động, tỷ lệ giảm nghèo đạt 7,52% tỷ lệ  người dân tham gia bảo hiểm Y tế đạt  98,02%; toàn huyện có 36 đơn vị trường từ mầm non đến THPT và dạy nghề, với  19.844 học sinh, học viên; 14/14 đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, 13/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS; huyện được công nhận đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; có 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Hằng năm, khám chữa bệnh cho trên 85.377 lượt người; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình thường xuyên được quan tâm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn mức 1,53 %; phong trào thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia với 23 câu lạc bộ thể thao, các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; chủ động phòng, chống hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Trên địa bàn huyện nhiều năm không có điểm nóng xảy ra, các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan dần được đẩy lùi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, với tổng số 2.507 đảng viên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tập hợp rộng rãi quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển quê hương, từng bước rút gần khoảng cách với các huyện vùng thấp.

Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng bộ huyện xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung như sau:

1. Tập trung phát triển kinh tế bền vững:

- Sản xuất nông – lâm nghiệp, phát triển nông thôn theo hướng bền vững gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó tập trung xây dựng Đề án “phát triển chăn nuôi hàng hóa giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2025”, Đề án “phát triển kinh tế hộ gia đình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 – 2020”, Đề án “quản lý cây Thảo quả, phát triển cây Sơn tra dưới tán rừng phòng hộ, gắn với phát triển kinh tế đồi rừng huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2015 – 2020”, “dịch vụ khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, cung ứng vật tư nông nghiệp”.

- Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động thương mại góp phần khai thác các tiềm năng, thúc đẩy du lịch phát triển. Trong đó tập trung vào việc xây dựng Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng, gắn với Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang và di tích quốc gia nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2025”.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khai thác lợi thế về thủy điện, khoáng sản, hình thành các nhóm nghề truyền thống sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch.

- Ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng cường quản lý đô thị.

- Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

- Đẩy mạnh hoạt động tài chính - tín dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.

- Phát triển các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế hộ.

2. Về văn hóa – xã hội:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 - Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số -  KHHGĐ, theo tinh thần Nghị quyết số 21, ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về công tác Dân số trong tình hình mới.

 - Chú trọng đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm, chăm lo thực hiện tốt an sinh xã hội. Trong đó tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo cán bộ xã gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2015 – 2020”.

 - Tăng cường phát triển văn hóa, thông tin, thể dục – thể thao. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông Huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

 - Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong giải quyết các vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Ngăn ngừa, xử lý nghiêm việc tuyên truyền đạo trái pháp luật.

- Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sồng. Tăng cường hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nội chính:

- Xây dựng quốc phòng – an ninh vững mạnh, đảm bảo chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác vận động quần chúng tích cực giữ gìn an ninh, trật tự, đẩy mạnh phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.Tăng cường giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh.

4. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể:

- Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Nâng cao giải pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ chính quyền các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở.

- Đổi mới hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường công tác vận động, tập hợp quần chúng, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở trọng dân, gần dân.

5. Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, Quy định, Kết luận của Đảng các cấp. Triển khai nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chuyên đề  năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

6. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo

Một là, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế làm nền tảng để phát triển bền vững. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng bán chăn thả và mô hình kinh tế trang trại hộ gia đình.

Hai là, đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là việc quy hoạch mở rộng, phát triển diện tích cây Sơn tra dưới tán rừng phòng hộ và củng cố diện tích cây chè hiện có. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, củng cố và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Ba là, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Bốn là, ưu tiên nguồn lực cho phát triển hệ thống giao thông nông thông trên địa bàn huyện.

Năm là, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục, trọng tâm là mô hình các trường nội trú, trường bán trú.

Sáu là, tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các phong tục tập quán không phù hợp nếp sống văn hóa mới, các hủ tục lạc hậu bằng việc thực hiện hương ước, quy ước thôn bản.

Bẩy là, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và sức chiến đấu của các cấp ủy. Trong đó tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ thôn, bản, Đảng bộ xã, thị trấn, phát triển đảng viên nông thôn, đảng viên nữ là người dân tộc.

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam !

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

 

                                                                 BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

 

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.04.2024

chương trình phát thanh 19.04.2024

chương trình phát thanh 18.04.2024