• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Câu hỏi gợi ý Viết thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày xuất bản: 31/07/2017 2:06:01 SA

  

 ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

                              *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 


     Mù Cang Chải, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

CÂU HỎI 

Viết thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt, triển khai

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

------------------

 

Câu hỏi 1: Qua học tập, quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí nêu những nhận thức sâu sắc nhất của mình về quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Liên hệ thực tiễn ngành, địa phương và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với địa phương, cơ quan, đơn vị?

Câu hỏi 2: Đồng chí hãy phân tích làm rõ những điểm mới trong quan điểm, nhận thức về nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đã được nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?

Câu hỏi 3: Qua học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí thấy tâm đắc nhất về những nhiệm vụ, giải pháp nào để góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, vì sao?

Yêu cầu:

- Đối với cán bộ, đảng viên tham gia cấp ủy các cấp, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý yêu cầu viết ở mức độ cao hơn như đã nêu ở trên.

- Đối với cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ, đảng viên là người lao động sản xuất, đảng viên hưu trí có thể nêu những điều thấy tâm đắc nhất sau khi học tập, quán triệt nghị quyết và tham gia góp ý về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảng viên sức khỏe yếu, có thể thu hoạch dưới hình thức tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ và tổng hợp bằng văn bản báo cáo cấp ủy cấp trên. Đảng viên miễn sinh hoạt không yêu cầu viết thu hoạch.

- Bài thu hoạch ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác. (Đối với lớp cán bộ chủ chốt của huyện nộp bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 31/7/2017).

                                                            

CÁC TIN KHÁC

 • Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân
 • Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Quyết đinh về việc công nhận tập huấn viên huyện Mù Cang Chải bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải
 • Kế hoạch tổ chức Hội thi " Hòa giải viên giỏi" huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 44 của Ủy ban nhân dân huyện về phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020
 • Kế hoạch phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020
 • Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1
 • Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2022"
 • Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
 • 1-10 of 84<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 23/7/2021

  chương trình phát thanh 22.7.2021

  chương trình phát thanh 21.7.2021