Một số khẩu hiệu tuyên truyền tháng 8/2016
27/07/2016 2:20:08 SA
2658 lượt xem
In Đọc bài

 1. Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2016)!

2. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Ngày Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2016)!

3. Tinh thần cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt !

4. Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2016) và 11 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2016)!

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016!

6. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

8. Cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

9. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

                                                                            BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết