Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017
21/09/2017 11:20:00 SA
3242 lượt xem
In Đọc bài

 HUYỆN  UỶ MÙ CANG CHẢI                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      BAN TUYÊN GIÁO

                       *                                           Mù Cang Chải, ngày 07 tháng 9 năm 2017                                                                 

           Số: 48 - KH/TG

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Lễ hội khám phá Danh thắng

Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017

-------------

 

Căn cứ Kế hoạch chi tiết số 119/KH-UBND, ngày 05/9/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyên cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp hình ảnh danh thắng quốc gia ruộng bậc thang và các giá trị văn hoá dân tộc Mông; về mảnh đất, con người, giá trị truyền thống, bản sắc văn hoá tốt đẹp của nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đến với du khách trong và ngoài nước; thu hút các nguồn đầu tư kích thích tiềm năng du lịch địa phương phát triển, để du lịch trở thành thế mạnh của huyện trong thời gian tới.

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến sâu sắc của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa huyện trong việc bảo vệ, tôn tạo, giữ gìn Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang; đồng thời phát huy vai trò của văn hoá, nghệ thuật, nhằm cổ vũ đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên chức và nhân dân tạo môi trường lành mạnh, góp phần bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.

- Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo bước chuyển dịch căn bản trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền cần bám sát vào nội dung của Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang năm 2017, tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo quần chúng nhân dân trong toàn huyện biết và tham gia.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú có điểm nhấn, có sức lan tỏa, nhất là các xã diễn ra các hoạt động trong lễ hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội  dung

Tuyên truyền các hoạt động tại khu vực đèo Khau Phạ: Festival dù lượn với chủ đề: “Bay trên mùa vàng”; Trưng bày, giới thiệu nét độc đáo chiếc Khèn Mông; giới thiệu sách, tranh ảnh về chủ đề “Mù Cang Chải 60 năm xây dựng - trưởng thành và hội nhập quốc tế”; trưng bày sản vật, ẩm thực đặc trưng của địa phương.

 Các hoạt động du lịch cộng đồng và trải nghiệm ở xã: La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Nậm Khắt và Thị trấn.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; Trang thông tin điện tử huyện; tuyên truyền bằng phương tiện trực quan băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, xe loa tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tờ rơi.

- Kết hợp tổ chức tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên cấp huyện, cấp cơ sở.

- Tuyên truyền trên cuốn Thông tin công tác tuyên giáo, qua sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, họp bản, tổ dân phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của huyện, ban tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên cấp huyện, cơ sở tuyên truyền các hoạt động tổ chức Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017.  

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung tuyên truyền về tổ chức lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017.

- Kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng lễ hội.

2. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang theo kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 5/9/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện

- Tổ chức trang trí, băng zôn, khẩu hiệu trên trục đường trung tâm, tiền sảnh hội trường Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện, tổ chức xe loa tuyên truyền tại trung tâm huyện, thị tứ Khao Mang và Ngã Ba Kim trước 2 ngày, trong thời gian diễn ra Lễ hội và sau 1 ngày kết thúc lễ hội.

- Chỉ đạo Ban văn hoá xã, thị trấn treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng Tuần Văn hóa năm 2017.

          3. Đài Truyền thành - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện

- Phối hợp với Báo, Đài tỉnh xây dựng các chương trình, tin, bài, phóng sự truyền hình giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch, các hoạt động du lịch diễn ra trên địa bàn huyện.

- Xây dựng chương trình phát thanh bằng hai thứ tiếng Việt - Mông tuyên truyền về giá trị của di tích Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang; về con người Mù Cang Chải thân thiện và mến khách; gắn với kỷ niệm 59 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2017), kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 - 18/10/2017).  

- Thường xuyên đưa tin, bài viết cập nhật về các hoạt động từ khâu chuẩn bị đến các hoạt động tại Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017 trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động tổ chức lễ hội trên Trang thông tin điện tử huyện.

4. Các chi, đảng bộ trực thuộc 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động tổ chức Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017.

- Đảng bộ các xã, thị trấn chỉ đạo Ban văn hoá và các đơn vị đóng trên địa bàn treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng lễ hội theo kế hoạch. Tích cực tham gia các hoạt động do huyện tổ chức và các hoạt động tại xã mình để thu hút khách du lịch tham gia trải nghiệm và khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang (Thời gian từ ngày 22- 30/9/2017).

5. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhân dân về các hoạt động diễn ra tại Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động tại lễ hội; tiếp cận thương mại, dịch vụ làm kinh tế và hưởng lợi từ các dịch.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về quê hương, con người, tiềm năng thế mạnh và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mù Cang Chải đến du khách.   

6. Ban Tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên các cấp

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động Lễ hội khám phá Du lịch Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017 đảm bảo mục đích, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mù Cang Chải - điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách!

2. Mù Cang Chải - kết nối những miền quê danh thắng!

3. Chào mừng các vị đại biểu, du khách về dự lễ hội khám phá danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017!

4. Hãy chung tay bảo vệ và phát huy giá trị Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải !

5. Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 –Lào Cai – Tây Bắc!

6. Xây dựng văn hóa du lịch vì sự phát triển bền vững trong tương lai!

7. Phát triển du lịch là bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc!

8.Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội!

   9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  muôn năm !

  12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2017. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả./.

[

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG BAN  

- BTG Tỉnh uỷ;

- TT Huyện ủy;                                                                          

- BTC các ngày lễ lớn của huyện;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;                                                     

- Phòng VH - TT huyện;                                                              

- Đài TT - TH huyện;

- MTTQ và các đoàn thể;

- BTG cơ sở, BCV cấp ủy huyện;

- Lưu TG.                                                                               Đào Thị Thu Thủy                                                                     

                                                                                                    

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết