Kế hoạch chi tiết tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/06/2016 2:21:36 SA
2086 lượt xem
In Đọc bài

            UỶ BAN BẦU CỬ                                                                                                                                                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        HUYỆN MÙ CANG CHẢI                           

    TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN           

                                                                                                                                                                                                             Mù Cang Chải, ngày 31 tháng 3 năm 2016

           Số:  01 - KH/TBTT

KẾ HOẠCH

Chi tiết tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và

đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021

--------------

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBBC, ngày 01/3/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải về việc thành lập các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiểu ban tuyên truyền bầu cử huyện Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch chi tiết tuyên truyền công tác bầu cử trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

- Nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh làm thất bại những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành đúng lịch trình, thời gian và công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, chú trọng xây dựng phóng sự tuyên truyền, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, các phương tiện trực quan băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích. Phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên… tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương, việc triển khai các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, không phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, như: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đang được tiến hành; Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước mới được ban hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

1.2. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở các kỳ bầu cử trước và tại Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Đặc biệt làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị 51-CT/TW, đó là:

(1). Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(2). Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.

(3). Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu.

(4). Giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

(5). Bổ sung tỷ lệ hợp lý đại biểu đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

(6). Phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà còn trong công tác bầu cử.

1.3. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Thành tựu của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

1.4. Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này, đó là những điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo.

1.5. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới, như:

(1). Quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước đây. Việc tăng thêm 10 ngày tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là bảo đảm các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn.

(2). Quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.

(3). Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

(4). Những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh nơi có người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc.

1.6. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Khi tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn kết quả nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

1.7. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử…

1.8. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

1.9. Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; quá trình diễn ra và kết quả bầu cử của các ngành, địa phương, khu vực, vùng miền trên toàn quốc.

1.10. Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của Nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

1.11. Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân tham gia bầu cử ra nước ngoài và sự quan tâm, dự luận tích cực của thế giới đối với sự kiện này của đất nước.

Công tác tuyên truyền cần tập trung vào đối tượng, các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang nhân dân; tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị; bắt đầu từ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho đến khi kết thúc bầu cử một tháng.

2. Hình thức tuyên truyền

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, các lực lượng thông tin cổ động (phối hợp giữa Nhà nước và các tổ chức đoàn thể); tổ chức mạn đàm, tuyên truyền miệng với các hình thức đa dạng, kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin huyện Mù Cang Chải mở các đợt cao điểm, các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phổ biến pháp luật bầu cử, tuyên truyền các hoạt động bầu cử; phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, phát biểu ý kiến của cử tri, của những người ứng cử.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động như: khẩu hiệu, pa nô, áp phích; hoạt động của các đội thông tin lưu động, Bản tin nội bộ huyện Mù Cang Chải về cách thức tiến hành bầu cử Quốc hội, niêm yết danh dách cử tri và danh sách những người ứng cử.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác tuyên truyền qua hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, chú trọng tuyên truyền trực quan đảm bảo sâu rộng đến nhân dân.

- Phát huy vai trò tuyên truyền của Ban Tuyên giáo cơ sở; báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan thông tin đại chúng, mở các đợt cao điểm, các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

3. Thời gian tuyên truyền

Đợt 1: Từ ngày 03/02/ 2016 đến ngày 15/4/2016

Nội dung: Tập trung tuyên truyền Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, quy trình hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử. 

Đợt 2: Từ ngày 16/4/2016 đến ngày 22/5/2016

Nội dung: Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử trên phạm vi toàn huyện; đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử; 10 ngày trước ngày bầu cử (22/5), tập trung tuyên truyền với tần suất ở mức độ cao nhất, tập trung tuyên truyền cổ động trong ngày bầu cử 22/5/2016; tuyên truyền không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở địa phương, dư luận trong huyện, tỉnh, trong nước và quốc tế; tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng zôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Đợt 3: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 12/6/2016

Nội dung: Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; tổ chức hội nghị cấp huyện về báo cáo kết quả cuộc bầu cử; tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Xây dựng báo cáo tổng kết về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử.

            4. Phân công nhiệm vụ tuyên truyền

            4.1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trang trí, khánh tiết tuyên truyền bầu cử.

            - Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm, đặc biệt là công tác tuyên truyền cổ động của các đơn vị trường học trong toàn huyện về chào mừng ngày bầu cử  (trước 1 ngày bầu cử, ngày 21/5/2016).

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn yêu cầu nhân dân treo cờ Tổ quốc trước 05 ngày và sau 02 ngày, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thông tin nhanh kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nắm bắt dư luận nhân dân trong huyện về kết quả thành công cuộc bầu cử.

- Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn.  

            + Chỉ đạo treo băng zôn, khẩu hiệu trước tiền sảnh trụ sở, các đơn vị đóng trên địa bàn, nơi diễn ra bầu cử; chỉ đạo nhân dân treo cờ Tổ quốc trước 05 ngày và sau 02 ngày bầu cử. Chỉ đạo các đơn vị nhà trường đóng trên địa bàn tổ chức các đoàn học sinh tham gia cổ động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021 (vào ngày 21/5/2016).

+ Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, ban tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông qua các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt định kỳ, họp bản, tổ dân phố đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện.  

4.2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

- Tu sửa các cụm pa nô, cắt băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trung tâm huyện, thị tứ Ngã Ba Kim và thị tứ Khao Mang.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thể dục thể thao chào mừng ngày bầu cử. Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện nhằm giữ gìn môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh.

- Phối hợp với Huyện đoàn thanh niên xây dựng chương trình văn nghệ biểu diễn tại các xã thuộc các khu chào mừng ngày bầu cử.

- Tuyên truyền bằng xe thông tin và đội thông tin lưu động tại khu vực trung tâm, thị tứ Ngã Ba Kim, thị tứ Khao Mang trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử.

- Tuyên truyền cổ động, treo băng zôn, khẩu hiệu trên trục đường chính khu trung tâm huyện, thị tứ, bắt đầu vào địa bàn huyện. Chỉ đạo ban văn hoá xã treo băng zôn, khẩu hiệu trên trục đường chính, khu tập trung dân cư. Phối hợp với các cơ quan trang trí khánh tiết tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện trước 2 ngày và sau 1 ngày bầu cử.

4.3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

- Xây dựng phóng sự chuyên đề “Huyện Mù Cang Chải tập trung triển khai công tác bầu cử”, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nhất là chuyên mục phát thanh địa phương bằng hai thứ tiếng phổ thông - tiếng Mông về tuyên truyền bầu cử.

- Phát huy hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, tăng thời lượng phát sóng, đẩy mạnh hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, cộng tác với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, phản ánh không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4.4. Phòng Tư pháp huyện

- Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa - Thông tin, các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn về công tác quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến luật tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo đúng pháp luật, đạt kết quả.

- Chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021 gắn với kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016. 

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

2. Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân !

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân !

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân !

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

IV. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

V. KINH PHÍ

Các cơ quan thành viên Tiểu ban tuyên truyền căn cứ phân công, nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí cụ thể để Tiểu ban tuyên truyền trình Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải phê duyệt.  

Trên đây là Kế hoạch chi tiết tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải. Đề nghị các cơ quan thành viên trong Tiểu ban tuyên truyền, các chi, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ thực hiện đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                     TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

- T.T Huyện ủy;                                    TRƯỞNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

- Ủy ban bầu cử huyện;                                                     (đã ký)

- Các cơ quan thành viên TBTT;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc HU;

- Lưu TG.

 

 

 

                                                                    Đào Thị Thu Thủy

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết