KẾ HOẠCH Phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016
15/06/2016 2:43:41 SA
2304 lượt xem
In Đọc bài

  

  HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

         BAN TUYÊN GIÁO

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

 
 

 


Số:  02 - KH/TG-KTHT

                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

              Mù Cang Chải, ngày 30 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự

An toàn giao thông năm 2016

                                                  -------------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BATGT, ngày 29/02/2016 của Ban an toàn giao thông huyện Mù Cang Chải về triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2016;

Thực hiện Quy chế số 01-QC/PHLN, ngày 02/10/2014 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan, ngành liên quan về công tác khoa giáo của Đảng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông. Xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông công cộng.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

- Giảm tối đa 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) so với năm 2015 (0/2 vụ).

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cần được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục từ huyện đến cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, tránh phô trương, hình thức.

- Thực hiện tốt chủ đề Năm an toàn giao thông 2016 là Xây dựng văn hoá giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ, với mục tiêu  Tính mạng con người là trên hết”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUYÊN TUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

1.2. Tuyên truyền về tình hình tai nạn giao thông để cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông.

1.3. Đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên về quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn xã hội; phổ biến, tuyên truyền về những hậu quả sức khỏe, gánh nặng bệnh tật, di chứng do tai nạn giao thông gây ra.

1.4. Tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các kỹ năng nhận biết về tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng chống tai nạn giao thông.

2. Hình thức tuyên tuyền 

- Kết hợp tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên - tuyên truyền viên các cấp.

- Tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

- Đăng tin, bài đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; Trang Thông tin điện tử huyện; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tờ gấp, tờ rơi, pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Tuyên truyền trên cuốn Bản tin huyện Mù Cang Chải, họp bản, tổ dân phố, qua sinh hoạt chi bộ, hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, khoa giáo, báo cáo viên, giao ban định kỳ các cơ quan, đơn vị.

3. Đối tượng tuyên truyền

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

4. Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện

 

Thời gian

Nội dung công việc

Chỉ đạo

Cơ quan phối hợp

Cơ quan thực hiện

Quý II năm 2016

 

Tháng 5 năm 2016

- Xây dựng, ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016

- Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- BTG Huyện ủy

- Phòng KT-HT huyện

- Đài TT-TH huyện

- Đài truyền thanh cở sở

Tháng 6 năm 2016

- Tuyên truyền tổ chức chiến dịch và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền   tăng cường công tác kiểm tra các đoạn đường xung yếu, các cầu treo xuống cấp ở các xã để có kế hoạch duy tu bảo dưỡng, đảm bảo an toàn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Các chi, đảng bộ trực thuộc

- Đài TT-TH huyện

- Phòng VH-TT huyện

- BTG cơ sở

- Báo cáo viên các cấp

- MTTQ và các đoàn hể huyện  

Quý III năm 2016

 

Tháng 7 năm 2016

Tuyên truyền sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban ATGT huyện

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- BTG Huyện ủy

- Phòng KT -HT huyện

- Các chi, đảng bộ trực thuộc

- Đài TT-TH huyện

-  Phòng VH-TT huyện

- BTG cơ sở

- Báo cáo viên các cấp

- MTTQ và các đoàn thể huyện

Tháng 8 năm 2016

Tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện về tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong tháng hành động vì an toàn giao thông.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Các chi, đảng bộ trực thuộc

- Đài TT-TH huyện

- Phòng VH-TT huyện

- BTG cơ sở

- Báo cáo viên các cấp

- MTTQ và các đoàn thể huyện

Tháng 9 năm 2016

Tăng cường công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Đài TT-TH huyện

- Đài truyền thanh cơ sở

- Phòng VH-TT huyện

  

Quý IV năm 2016

 

Tháng 10 năm 2016

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân vì tai nạn giao thông”.  

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 - Các chi, đảng bộ trực thuộc

- Đài TT-TH huyện

- Phòng VH-TT huyện

- BTG cơ sở

- Báo cáo viên các cấp

- MTTQ và các đoàn thể huyện

 

Tháng 11 năm 2016

Tuyên truyền đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điểu khiển phương tiện cơ giới đường bộ  

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 - Các chi, đảng bộ trực thuộc

- Đài TT-TH huyện

- Phòng VH-TT huyện

- BTG cơ sở

- Báo cáo viên các cấp

- MTTQ và các đoàn thể huyện

Tháng 12 năm 2016

Tuyên truyền kết quả hoạt động công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 gắn với công tác thi đua khen thưởng năm 2016

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- BTG Huyện ủy

- Phòng KT-HT huỵen

- BTG cơ sở

- Báo cáo viên các cấp

- Phòng VH-TT huyện

- Đài TT-TH huyện

- Các chi, đảng bộ trực thuộc

- MTTQ và các đoàn thể huyện

                 

 

III. KINH PHÍ, TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Kinh phí: Đề nghị Ban an toàn giao thông huyện Mù Cang Chải hỗ trợ kinh phí in ấn tài liệu tuyên truyền; kinh phí tổ chức các hội nghị tuyên truyền; kinh phí khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn huyện.

2. Tài liệu tuyên truyền: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016 của Ban an toàn giao thông huyện Mù Cang Chải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chỉ đạo Ban Tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua Bản tin huyện Mù Cang Chải hằng quý, hội nghị giao ban quý về công tác tuyên giáo, khoa giáo, báo cáo viên, qua Trang thông tin điện tử huyện về thực hiện trật tự an toàn giao thông.

- Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt chi bộ định kỳ của cơ quan, đơn vị, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đẩy mạnh tuyên truyền bằng phương tiện trực quan băng zôn, khẩu hiệu, pa nô ách phích, tờ rơi, xe loa tuyên truyền, đội thông tin lưu động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tờ rơi, sân khấu hóa, tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tin, bài, xây dựng chương trình phát thanh bằng hai thứ tiếng Việt - Mông, phát huy hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở tuyên truyền thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Cung cấp các loại tài liệu có liên quan về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gửi Ban Tuyên giáo Huyện ủy, gửi các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác tuyên truyền đạt kết quả.  

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hệ thống ngành dọc đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện. Quá trình triển khai có vấn đề vướng mắc, phát sinh, hai bên cùng trao đổi thống nhất giải quyết./.

 

     PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG                    BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY                                    

          TRƯỞNG PHÒNG                                           TRƯỞNG BAN

                   (Đã ký)                                                           (Đã ký)

 

 

 

 

              Sùng A Chua                                             Đào Thị Thu Thủy

Nơi nhận:

- BTG Tỉnh ủy;

- TT. Huyện ủy;

- Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT huyện;

- MTTQ các đoàn thể huyện;   

- Các chi, đảng bộ trực thuộc HU;

- Thành viên BATGT huyện;

- Lưu: TG - KTHT.

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết