Hướng dẫn Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017
23/03/2017 2:25:18 SA
2824 lượt xem
In Đọc bài

       HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             BAN TUYÊN GIÁO 

                                   *                                                          Mù Cang chải, ngày 08 tháng 02 năm 2017

                   Số:    08  - HD/TG

 

HƯỚNG DẪN

  Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017

---------------------

 

            Căn cứ Quy định số 219 - QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy;

            Căn cứ Hướng dẫn số 13 - HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

            Căn cứ Hướng dẫn số 16 - HD/TG ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái về công tác giáo dục, lý luận chính trị năm 2017;

            Căn cứ nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mù Cang Chải trong năm 2017. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hướng dẫn về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải cụ thể như sau:

1.       Đối với hệ thống Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở

            - Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác  lý luận chính trị, thực hiện theo Quy định số 219 - QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy và các văn bản khác có liên quan.

         - Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn chủ động đề xuất, tham mưu với cấp uỷ quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện và sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và cấp mình; nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng theo hướng: Gắn việc học tập, quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết với việc thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết, đảm bảo sát hợp với thực tiễn địa phương.

            - Tổ chức thông tin kịp thời những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách ở địa phương, cơ sở.

         2. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc

            - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương (khóa XII); Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy (khóa XVIII) và cấp mình; thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị.

            - Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương (khoá XII), Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy, thông tin những vấn đề mới về LLCT và thực tiễn năm 2017 đảm bảo yêu cầu đã đề ra. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị do trung tâm BDCT huyện tổ chức.

          - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định 54 - QĐ/TW, của Bộ Chính trị về “ Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” và các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị 09 - CT/TU, ngày 17/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 09 - CT/HU, ngày 20/5/2016 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

           - Định kỳ 6 tháng, tổng kết năm cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết về công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng dẫn của cấp trên; báo cáo cụ thể tình hình, kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh ủy, Huyện ủy theo yêu cầu.

            3. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

         -  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy tích cực tham mưu giúp cấp ủy có các chương trình, đề án, nghị quyết, kết luận chuyên đề về công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ huyện.

         -  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nội dung và phương pháp giảng dạy cho giảng viên (trong biên chế và kiêm chức) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

           - Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tổ chức thao giảng cấp huyện, lựa chọn giảng viên chuyên trách và kiêm chức tiêu biểu tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, hoàn thành  trong tháng 3/2017

          - Tăng cường phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, đánh giá hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo yêu cầu Chỉ thị 09 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy chế phối hợp đã ban hành.

           - Tích cực tham mưu xây dựng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng Trung tâm đạt chuẩn theo tiêu chí quốc gia (hiện nay Ban Tuyên giáo Trung ương đang nghiên cứu, hội thảo lấy ý kiến xây dựng bộ tiêu chí). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm tiếp tục bám sát Quyết định 185 – QĐ/TW ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm BDCT cấp huyện; Quyết định 1853-QĐ/BTGTW ngày 4/3/2010 của BTGTW, về ban hành quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

            4. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

          Quan tâm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền nội dung cơ bản của nghị quyết và chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết trong đoàn viên, hội viên, nhân dân.         

             Trên đây là nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017. Đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, ban tuyên giáo cơ sở; Trung tâm BDCT huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị -  xã hội triển khai thực hiện đạt kết quả./.

  

Nơi nhận:                                                                      KT/TRƯỞNG BAN                                                   

-BTGTỉnh                                                                     PHÓ TRƯỞNG BAN                                                                                               

- T.T Huyện uỷ;                                                                        đã ký

- Các chi, đảng bộ;

- TT. BDCT;

- Ban TGCS;

- Lưu TG.

                                                                   

                                                                            

                                                                                               Đồng Gia Nghĩa

                                                                              

 

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết