HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc,Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
23/03/2017 2:26:43 SA
3013 lượt xem
In Đọc bài

 HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        BAN TUYÊN GIÁO 

                          *                                               Mù Cang Chải, ngày 06  tháng 3 năm 2017

              Số:  10 - HD/TG

 

 

HƯỚNG DẪN

 Tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc,Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017

---------------------

 

             Thực hiện Hướng dẫn số 25 - HD/TG, ngày 27/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

            Giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong huyện về ý nghĩa, sự cần thiết của công tác phân giới cắm mốc, việc xây dựng và giữ gìn hệ thống mốc quốc giới hiện đại; về tầm quan trọng cuarvieecj quan rlys, bảo đảm an ninh biên giới; về chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển của Việt Nam.

         2.Yêu cầu

            Công tác tuyên truyền cần đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của toàn hệ thống chính trị và lực lượng tuyên truyền của huyện; nội dung thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, gắn tuyên truyền biển đảo với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2017, sát với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị

        II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

            1. Nội dung tuyên truyền:

            a. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

            - Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa hai nước và giá trị của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước hai bên đã ký kết về công tác biên giới và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý biên giới trong giai đoạn hiện nay.

            - Chủ động nắm bắt tình hình dự báo, đề xuất tham mưu để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp trên tuyến biên giới và khu vực biên giới. Tuyên truyền nhằm ngăn chặn và góp phần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

            - Kết hợp công tác tuyên truyền biên giới với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện. Tuyên truyền về quan hệ  hữu nghị, các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa… của cộng đồng dân cư hai bên biên giới, các hoạt động kết nghĩa, giao lưu giữa các địa phương, các cụm dân cư hai bên biên giới và đồn biên phòng giữa hai nước…

            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại đến cộng đồng dân cư khu vực biên giới hai nước; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch trong vấn đề biên giới quốc gia, các vấn đề tranh chấp đang trong quá trình đàm phán và các hiệp định về biên giới nước ta ký kết với nước ngoài. Tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm củng cố lòng tin và xây dựng, bồi đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

            b. Đối với tuyến biên giới Việt Nam -  Lào

            - Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc quốc giới hiện đại đối với cả hai quốc gia Việt Nam và Lào; ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng và quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển; các văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới…

            - Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống gắn bó giữa nhân dân, chính quyền hai nước; các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa…giữa nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương hai bên biên giới.

            - Đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền ý thức trách nhiệm, khuyến khích, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý biên giới, thực hiện nghiêm túc thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá thú; phê phán, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật, quy định về quản lý, bảo vệ biên giới…

            - Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về tình hình hữu nghị, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đến dân cư hai bên biên giới cũng như nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước của các thế lực thù địch.

            c. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia

            - Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phân định biên giới, công tác phân giới cắm mốc; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng pháp triển; các văn bản liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước được hai bên ký kết về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia, về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột  mốc theo quy định của pháp luật mỗi nước.

            - Chủ động nắm thông tin, tình hình, diễn biến và tâm trạng nhân dân về các vấn đề liên quan đến công tác biên giới. Kịp thời có phương pháp tiếp cận, đề xuất hướng xử lý và giải quyết các vấn đề nhạy cảm về công tác phân giới, căm mốc trên thực địa.

            - Tuyên truyền để nhân dân hai bên biên giới hiểu đúng, ủng hộ, tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, gắn kết giữa nhân dân và chính quyền khu vực biên giới hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả.

            - Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về ý nghĩa công tác phân giới, cắm mốc và xây dựng hệ thống mốc quốc giới hiện đại với mỗi nước; chú trọng tuyên truyền bằng tiếng Khmer và ngôn ngữ các dân tộc ít người sinh sống; tăng cường thông tin đối ngoại bằng các ngôn ngữ ngước ngoài, giúp nhân dân thế giới có đầy đủ thông tin, hiểu và ủng hộ quan điểm giải quyết vấn đề biên giới của Việt Nam. Ngăn chặn, đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả với các quan điểm thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Campuchia.

            2. Hình thức tuyên truyền

            - Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực hiệu quả. Kết hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: sách, báo, tài liệu, pano, áp phích, tờ rơi, triển lãm, thi tìm hiểu, tọa đàm, hội nghị…

           - Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc ít người hai bên biên giới; tranh thủ uy tín, của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại.

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

          Hướng dẫn, chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền; Đưa các nội dung tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền vào Hội nghị báo cáo viên; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, Ban tuyên giáo cơ sở, các cơ quan truyền thông đại chúng huyện thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2017.

            2. Đài Truyền thanh - Truyền hình

            Tăng thời lượng phát sóng, phát huy tính chủ động, tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia đảm bảo phù hợp, hiệu quả, phong phú, sinh động, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở phát sóng tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân.

            3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

         Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xe loa, lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia đến đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

             4. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Ban tuyên giáo cơ sở

          Căn cứ điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả về công tác biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia, gắn với học tập, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị  cơ quan đơn vị, địa phương năm 2017.

            5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn huyện, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức người dân về công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ.

            Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam Campuchia năm 2017. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc; ban tuyên giáo cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ triển khai thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:                                                             TRƯỞNG BAN

- BTG Tỉnh uỷ;                                                             ĐÃ KÝ

- T.T Huyện uỷ;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc;

- Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn;

- Lưu TG.

 

                                                                           Đào Thị Thu Thủy

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết