HƯỚNG DẪN Công tác thông tin đối ngoại năm 2017
23/03/2017 2:27:43 SA
3206 lượt xem
In Đọc bài

  

HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

           BAN TUYÊN GIÁO    

                          *                                            Mù Cang Chải, ngày 06 tháng 03  năm 2017

                 Số:  09  - HD/TG

 

 

HƯỚNG DẪN

Công tác thông tin đối ngoại năm 2017

------------------------

Thực hiện hướng dẫn số  24 - HD/TG, ngày 27/2/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về công tác thông tin đối ngoại năm 2016; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải hướng dẫn cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    - Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên địa bàn huyện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; hoàn thành tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại theo tinh thần Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”, tạo môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2017 của đất nước, của tỉnh, phục vụ mục tiêu bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

  - Nắm chắc tình hình để tham mưu kịp thời, chính xác, hiệu quả những vấn đề liên quan tới thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Tập trung việc xử lý thông tin đối ngoại, định hướng dư luận, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

   - Việc tuyên truyền cần phải đảm bảo mối quan hệ gắn kết hai chiều giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội; giữa việc đưa thông tin từ Việt Nam ra thế giới và đưa thông tin từ thế giới vào Việt Nam. Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan.

           II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

   1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận 16 - KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020” và Nghị định số 72/NĐ - CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

   2. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017 trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, các văn bản liên quan đến công tác thông tin đối ngoại và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt chú trọng sự kiện “Năm APEC 2017”, Hội nghị cấp cao APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức và các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm. Đối với tỉnh Yên Bái, tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác với tỉnh Viêng Chăn (Lào), tỉnh Val de Marne (Pháp) và các tổ chức quốc tế vào chiều sâu trên cơ sở tự chủ và phát huy bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, đất và người Yên Bái, Mù Cang Chải góp phần thúc đẩy đầu tư, du lịch và nâng cao hiệu quả chương trình du lịch liên kết giữa 8 tỉnh miền núi phía Bắc.

3. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, nâng cao chất lượng các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Tích cực tranh thủ phóng viên nước ngoài, các cơ quan báo chí, thông tấn quốc tế có uy tín và du khách nước ngoài trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam, tỉnh Yên Bái, huyện Mù Cang Chải, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài đối với quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như trong các vấn đề quan trọng của đất nước.

  4. Tận dụng tốt các kênh song phương và đa phương, các đoàn công tác đi nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào Yên Bái nhằm tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, của kiều bào ta ở nước ngoài đối với Việt Nam nói chung, đối với Yên Bái nói riêng trong các vấn đề đối ngoại quan trọng. Chú trọng gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng.

          5. Xây dựng cơ chế phối hợp, xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, đột xuất để chủ động hơn nữa trong định hướng dư luận và đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, mới nảy sinh, được dư luận quan tâm. Làm tốt công tác phát ngôn, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, đấu tranh dư luận, định hướng báo chí để dành thế chủ động trong thông tin.

          6. Tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên trách công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương… tập trung vào những vấn đề thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tượng, địa bàn cụ thể.

          7. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác thông tin đối ngoại theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn, chú trọng trình độ ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại.

          8. Quan tâm, nắm bắt vai trò, ảnh hưởng của mạng xã hội đối với công tác thông tin đối ngoại, trên cơ sở đó đề xuất, xây dựng các giải pháp để tận dụng tốt vai trò của mạng xã hội phục vụ mục đích thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

                                                                                                          

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Tăng cường chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại năm 2017 cho các cơ quan thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện; đồng thời đẩy mạnh nội dung tuyên truyền về thông tin đối ngoại vào trong các hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác tuyên giáo, bản tin thông báo nội bộ huyện, tài liệu báo cáo viên…

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại gắn với công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình; Trang thông tin điện tử huyện.

- Tiếp tục tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại trong năm 2017 trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động thông tin đối ngoại, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời đúng hướng, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-  Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại theo phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, đất và người Yên Bái ra nước ngoài, góp phần thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo dấu ấn của Yên Bái với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, cần tích cực quảng bá Năm Du lịch Yên Bái với chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái”, trong đó, nhấn mạnh vẻ đẹp thiên nhiên vùng cao Mù Cang Chải (điểm du lịch được trang CnTraveller của Mỹ xếp thứ 5/50 điểm đến đẹp nhất thế giới).

- Tích cực chủ động hơn nữa vào các hoạt động tuyên truyền đối ngoại trong lĩnh vực biển đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ nhân quyền. Nâng cao tính thuyết phục của các thông tin, bài viết mang tính đấu tranh dư luận.

3. Các chi, đảng bộ trực thuộc; Ban tuyên giáo cơ sở; Đội ngũ báo cáo viên cấp ủy huyện.

- Tuyên truyền thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại năm 2017, kết hợp tuyên truyền thông tin đối ngoại với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Chủ động nắm bắt dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại; đổi mới, đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền, phát huy vai trò kênh thông tin tuyên truyền miệng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo đúng nguyên tắc của các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý thông tin đối ngoại.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại 2017. Tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương đến với bạn bè trong nước và thế giới.

Trên đây là Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đề nghị các các chi, đảng bộ trực thuộc, ban tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                        TRƯỞNG BAN

                                            

- BTG Tỉnh uỷ;                                                                                           Đã ký

- TT Huyện ủy;

- Các  chi, đảng bộ;

- Đài TT- TH;

- BTG cơ sở, BCV;

- MTTQ và các đoàn thể;                                                    

- Lưu TG.                                                                                       

                                                                                                 Đào Thị Thu Thủy                                    

                                                                


 


 


 


 


 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết