Câu hỏi gợi ý Viết thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
31/07/2017 9:06:00 SA
3301 lượt xem
In Đọc bài

  

 ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

                              *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 


     Mù Cang Chải, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

CÂU HỎI 

Viết thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt, triển khai

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

------------------

 

Câu hỏi 1: Qua học tập, quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí nêu những nhận thức sâu sắc nhất của mình về quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Liên hệ thực tiễn ngành, địa phương và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với địa phương, cơ quan, đơn vị?

Câu hỏi 2: Đồng chí hãy phân tích làm rõ những điểm mới trong quan điểm, nhận thức về nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đã được nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?

Câu hỏi 3: Qua học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí thấy tâm đắc nhất về những nhiệm vụ, giải pháp nào để góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, vì sao?

Yêu cầu:

- Đối với cán bộ, đảng viên tham gia cấp ủy các cấp, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý yêu cầu viết ở mức độ cao hơn như đã nêu ở trên.

- Đối với cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ, đảng viên là người lao động sản xuất, đảng viên hưu trí có thể nêu những điều thấy tâm đắc nhất sau khi học tập, quán triệt nghị quyết và tham gia góp ý về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảng viên sức khỏe yếu, có thể thu hoạch dưới hình thức tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ và tổng hợp bằng văn bản báo cáo cấp ủy cấp trên. Đảng viên miễn sinh hoạt không yêu cầu viết thu hoạch.

- Bài thu hoạch ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác. (Đối với lớp cán bộ chủ chốt của huyện nộp bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 31/7/2017).

                                                            

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết