CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN, SỬ DỤNG TẶNG CHO CÁC LOẠI THÂN, RỄ, LÁ, QUẢ CÂY THUỐC PHIỆN
23/03/2017 2:33:58 SA
3267 lượt xem
In Đọc bài

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

--------

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

           Số: 12/2010/CT-UBND

Yên Bái, ngày 19 tháng 5 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN, SỬ DỤNG TẶNG CHO CÁC LOẠI THÂN, RỄ, LÁ, QUẢ CÂY THUỐC PHIỆN

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với các địa phương triển khai làm tốt công tác kiểm tra, xử lý việc tái trồng cây thuốc phiện tại địa bàn các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Văn Chấn. Hiện nay phần lớn diện tích tái trồng cây thuốc phiện đã bị phát hiện và triệt phá. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua xuất hiện tình trạng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tặng cho các loại thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện để sử dụng vào việc ngâm rượu. Tình trạng nêu trên là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tái trồng cây thuốc phiện, làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống ma tuý ở địa phương.

Để công tác phòng chống tái trồng cây thuốc phiện tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt hiệu quả cao, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã làm tốt một số việc như sau:

1) Nghiêm cấm việc trồng cây thuốc phiện và các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, làm quà tặng, cho các loại: thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện, các loại rượu ngâm thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2) Khi phát hiện các trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện hoặc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, cho tặng các loại rượu ngâm thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện thì tiến hành tạm giữ tang vật, điều tra, làm rõ nguồn gốc. Mọi trường hợp vi phạm khi bị phát hiện đều phải tịch thu tang vật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với tang vật khi bị phát hiện là các loại rượu ngâm thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện thì giao cho lực lượng Quản lý thị trường tiến hành xử lý theo quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số 10/2008/TT-BCTngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều  của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP.

Riêng các trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán quả thuốc phiện nếu đủ định lượng quy định thì xử lý hình sự.

3) Giao cho Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo lực lượng Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên.

4) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân không trồng cây thuốc phiện, không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện, làm cho mọi người thấy được hành vi trên là vi phạm pháp luật, từ đó có ý thức chấp hành, không vi phạm.

5) Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên và nhân dân không tham gia tàng trữ, mua bán, sử dụng, vận chuyển các loại thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện; không sử dụng, mua bán, cho, tặng, làm quà các loại rượu ngâm thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện.

6) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân không trồng cây thuốc phiện, không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện; phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ và xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán, sử dụng thân, rễ, lá, quả của cây thuốc phiện trên địa bàn.

Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện, cấp xã trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại cơ sở về nhiệm vụ phòng chống tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn.

Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này, hàng tháng có báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó VP (TH, NC);
- Chuyên viên: NC, NN, VX;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
đã ký
Hoàng Thương Lượng

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết