Trợ cấp, cứu trợ đột xuất
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:40:20 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Trợ cấp, cứu trợ đột xuất

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Người xin trợ cấp chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định, có thể đến gặp trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân, cán bộ UBND cấp xã để được hướng dẫn làm thủ tục xin trợ cấp cứu trợ đột xuất. Sau khi đã đủ thủ tục, trưởng thôn xác nhận và tổ chức họp thôn thông qua biên bản không có ý kiến thắc mắc chuyển thủ tục về UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào đơn đề nghị hưởng trợ cấp.

Bước 2: UBND xã, phường thẩm định, kiểm tra thủ tục đủ điều kiện thì chuyển Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội của UBND xã, phường, thị trấn xét duyệt.

Bước 3: Cán bộ lao động xã hội của xã, phường nộp thủ tục đã được xét duyệt của UBND xã, phường, thị trấn chuyển về  phòng Lao động TBXH huyện.

Bước 4: Cán bộ phòng Lao động TB &XH sau khi tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt.

Bước 5:  Sau khi UBND huyện ra Quyết định phê duyệt trợ cấp, Phòng LĐ-TBXH huyện thực hiện chi trả trợ cấp thông qua UBND xã, phường, thị trấn.

III. CÁCH THỰC HIỆN:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ

- Danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất.

- Biên bản họp thôn (nếu có).

- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.

- Quyết định cứu trợ của cấp huyện.

- Trường hợp cấp huyện không đủ kinh phí cứu trợ:

+ Văn bản đề nghị cứu trợ của cấp huyện.

+ Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cứu trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:  Không quy định

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng  Lao động TB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QỦA THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính.

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:  Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC:Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. 

+ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết