Tiếp công dân
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:34:54 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Tiếp công dân

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Công dân đến phòng tiếp công dân HĐND & UBND huyện để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp công dân mỗi tháng ít nhất hai ngày

+ Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân tiếp công dân mỗi tháng ít nhất một lần, Thanh tra huyện tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp công dân ghi lại các nội dung phản ánh của công dân đến đề nghị khiếu nại và tố cáo vào sổ tiếp công dân.

Bước 3: Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng chính sách, pháp luật, đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ Nếu khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị mình giải quyết thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 4: Đọc lại biên bản làm việc và yêu cầu người khiếu nại tố cáo ký xác nhận.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn khiếu nại, đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân);

+ Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp.

+ Phiếu chuyển hồ sơ từ các cơ quan chức năng khác gửi đến

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân, tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2) Thanh tra huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; năm 2005;

2. Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

3. Quyết định số:1131/2008/ QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ  “Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

4. Quyết định số 699/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái ngày 17/5/2007 về việc ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy biên nhận tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp; Phiếu hướng dẫn

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

- Đơn Tố cáo (mẫu số 46)

- Đơn khiếu nại (Mẫu số 32)

- Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 41)

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết