Giải quyết khiếu nại lần 2
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:33:14 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Giải quyết khiếu nại lần 2

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

+ Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan thụ lý đơn để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Thẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan giải quyết có các quyền sau:

+ Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại;

+ Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung khiếu nại;

+ Yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;

+ Mời người bị khiếu nại, người khiếu nại đến để tổ chức đối thoại (nếu cần);

+ Xác minh tại chỗ (nếu cần);

+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu nêu trên phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.

+ Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan, người đã chuyển đơn đến, cơ quan quản lý cấp trên trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.  

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn khiếu nại lần 2

 + Quyết định giải quyết lần 1.

+ Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại của công dân.

+ Phiếu chuyển hồ sơ từ các cơ quan chức năng khác gửi đến ( nếu có)

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, những không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân, tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1.  Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; năm 2005;

2. Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

3. Quyết định số:1131/2008/ QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ  “Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

4. Quyết định số: 2278/2007/ QĐ-TTCP,ngày 24/10/2007 ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

 + Đơn khiếu nại (Mẫu số 32)

+ Giấy uỷ quyền khiếu nại(Mẫu số 41)

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết