Giải quyết khiếu nại lần 1
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:32:43 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Giải quyết khiếu nại lần 1

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

+  Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan nhận đơn thụ lý để giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

+  Bước 3Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại; thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

Đại diện cơ quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Cơ quan giải quyết thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

Khi gặp gỡ, đối thoại, đại diện cơ quan giải quyết nêu rõ nội dung cần đối thoại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; tóm tắt kết quả về những nội dung đã đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do.

Trong quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, cơ quan giải quyết tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

+  Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1 ) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại, Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu có).

+ Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Đối với khiếu nại, không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, đối với vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết không quá 45 ngày

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân, tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

b) Thanh tra huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ:

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; năm 2005;

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

2. Quyết định số:1131/2008/ QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ  “Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:

              + Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác độn trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

               + Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP của CP.

              + Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và phải gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời gian theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

              + Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần 2.

 + Việc giải quyết chưa được toà án thụ lý để giải quyết.                                                             

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

+ Đơn khiếu nại (Mẫu số 32)

+ Giấy uỷ quyền khiếu nại (Mẫu số 41) 

 

Thủ tục khác:

 • Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc kiện toàn, bổ sung danh sách cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải
 • Công văn số 593/UBND-VP ngày 25/3/2029 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc hướng dẫn thực hiện một số công việc để đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động
 • Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện
 • Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải
 • Quyết định 2059/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải
 • Quyết định 2572/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Quyết định về việc bố trí công chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo tình hình thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý 1 phương hướng nhiệm vụ quý 2/ 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • TÊN THỦ TỤC: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
 • Thủ tục phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
 • 21-30 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết