Giải quyết khiếu nại lần 1
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:32:43 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Giải quyết khiếu nại lần 1

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

+  Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan nhận đơn thụ lý để giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

+  Bước 3Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại; thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

Đại diện cơ quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Cơ quan giải quyết thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

Khi gặp gỡ, đối thoại, đại diện cơ quan giải quyết nêu rõ nội dung cần đối thoại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; tóm tắt kết quả về những nội dung đã đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do.

Trong quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, cơ quan giải quyết tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

+  Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1 ) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại, Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu có).

+ Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Đối với khiếu nại, không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, đối với vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết không quá 45 ngày

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân, tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

b) Thanh tra huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ:

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; năm 2005;

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

2. Quyết định số:1131/2008/ QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ  “Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:

              + Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác độn trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

               + Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP của CP.

              + Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và phải gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời gian theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

              + Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần 2.

 + Việc giải quyết chưa được toà án thụ lý để giải quyết.                                                             

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

+ Đơn khiếu nại (Mẫu số 32)

+ Giấy uỷ quyền khiếu nại (Mẫu số 41) 

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết