Giải quyết đơn tố cáo
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:32:10 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Giải quyết đơn tố cáo

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Công dân trực tiếp đến phòng tiếp công dân HĐND & UBND huyện để tố cáo hoặc gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện để trình bày nội dung tố cáo.

Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo.

Bước 3: Xác minh, kết luận, kiến nghị, giải quyết đối với những nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo;

+ Các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có)

+ Phiếu chuyển hồ sơ từ các cơ quan chức năng khác gửi đến.

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân, tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2) Thanh tra huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; năm 2005;

2. Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

3. Quyết định số:1131/2008/ QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ  “Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

4. Quyết định số: 2278/2007/ QĐ-TTCP,ngày 24/10/2007 ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định thi hành

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Đơn Tố cáo (mẫu số 46)

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết