Đăng ký sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp (Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất)
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:17:02 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Đăng ký sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp (Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1:Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật đất đai;

Bước 2:Nộp hồ sơ tại phòng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận và thụ lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định của pháp luật

Bước 3:Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra, thụ lý hồ sơ:

+ Đính chính nội dung sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên trang sổ địa chính có sai sót; chỉnh lý những nội dung sai sót trên các sổ sách trong hồ sơ địa chính.

+ Chứng nhận vào đơn yêu cầu sửa chữa sai sót;

Bước 4:Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả củaVăn phòng đăng ký quyền sử dụng, trả kết quả trực tiếp cho nguời yêu cầu đăng ký hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm (theo yêu cầu của người yêu cầu đăng ký).

Trường hợp người đến nhận hộ giấy chứng nhận thì có giấy uỷ quyền;

Thời gian thực hiện vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ làm việc.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - thuộc Phòng TN&MT

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu nội dung đăng ký thế chấp đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót);

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong trường hợp sửa chữa sai sót trong Đơn yêu cầu đăng ký về tài sản gắn liền với đất;

+ Văn bản uỷ quyền (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC:

Việc đăng ký sửa chữa sai sót được thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu nộp hồ sơ đăng ký sau 3 giờ chiều thì việc đăng ký được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu đăng ký sửa chữa sai sót về tài sản thế chấp với người thứ 3

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:

Lệ phí đăng ký sửa chữa sai sót

10.000 đồng/1 trường hợp  (Không thu lệ phí đối với trường hợp sửa chữa sai sót do lỗi của Đăng ký viên).      

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Luật Đất đai 2003

+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai

+ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

+ Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Thông tư số 09/ 2007/ TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

+ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

+ Thông tư số 05/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

+ Thông tư liên tịch số  03/2006/TTLT/BTP - BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và  Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số  05/2005/TTLT/BTP - BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và  Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

+ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tinvề giao dịch bảo đảm;

+ Quyết định số 03/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái ngày 09/3/2009 về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

+ Hướng dẫn số 630/HD- STNMT ngày 09/11/2005 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong công tác đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Mẫu số 06/ĐK-VB Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết