Đăng ký người sử dụng trên hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉhttp://muasamcong.mpi.gov.vn
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:29:32 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Đăng ký người sử dụng trên hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉhttp://muasamcong.mpi.gov.vn

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu khai báo thông tin trên Hệ thống;

Bước 2: Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường công văn đến Cơ quan vận hành Hệ thống.

Bước 3: Cơ quan vận hành Hệ thống kiểm tra tính chính xác của bản đăng ký điện tử trên Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu gửi đến. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan vận hành Hệ thống chấp nhận Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu được tham gia Hệ thống và xác nhận trên Hệ thống; trường hợp hồ sơ không chính xác hoặc chưa đầy đủ, Cơ quan vận hành Hệ thống thông báo lý do trên Hệ thống để Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu biết bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký trên cho phù hợp.

Bước 4: Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu tự kiểm tra tình trạng đăng ký trên Hệ thống. Nếu đã được chấp nhận, Chủ đầu tư, Bên mời thầu/Nhà thầu bổ sung thông tin để có thể nhận chứng thư số và sử dụng Hệ thống.

III. CÁCH THỰC HIỆN: 

- Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

- Qua Internet (trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn);

- Qua hệ thống bưu chính.

IV. HỒ SƠ:

            Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký cấp chứng thư số;

Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Chứng minh nhân dân người đại diện pháp luật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Trong vòng 03 ngày kể từ khi Cơ quan vận hành Hệ thống nhận được hồ sơ đăng ký.

VI. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu.

VII. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:  Tổ chức

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC

Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu nhận được chứng thư số để sử dụng và thao tác các nghiệp vụ về đấu thầu trên Hệ thống http://muasamcong.mpi.gov.vn.

IX. PHÍ,LỆ PHÍ:  Không có

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:Không có

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Theo mẫu do Hệ thống http://muasamcong.mpi.gov.vn tạo ra trong quá trình khai báo thông tin.

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết