Đăng ký dòng tu, tu viện trên địa bàn cấp huyện
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:27:50 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Đăng ký dòng tu, tu viện trên địa bàn cấp huyện

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ  đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tôn giáo có thể đến phòng Nội vụ cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 2:  Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo yêu cầu thì tiếp nhận

+ Nếu chưa hợp lệ thì sẽ được hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

+ Trường hợp từ chối hồ sơ sẽ trả lời bằng văn bản.

Bước 3: Trả kết quả tại phòng Nội vụ cấp huyện vào các ngày làm việc trong tuần.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đăng ký trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác; trụ sở nơi làm việc; tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể

+ Danh sách tu sĩ.

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc tổ chức tu hành tập thể.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ  huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Văn bản chấp thuận

IX. LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 29/6/2004.

+ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công văn số 494/TGCP ngày 28/06/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

XII. TÊN MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (Mẫu M4)

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết