Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:26:46 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu;

Bước 2: Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận và đăng tải thông tin.

III. CÁCH THỰC HIỆN: 

- Trực tiếp tại trụ sở Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu;

- Qua Internet (trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu);

- Qua hệ thống bưu chính;

- Qua fax.

IV. HỒ SƠ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu thông tin xử lý vi phạm;

Quyết định xử phạt.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

- Cung cấp các thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu trong vòng 07 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký văn bản xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

VI. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

-  Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu.

VII. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:  Tổ chức

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHCL: Bài báo đăng tải thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

IX. PHÍ,LỆ PHÍ: Không có

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không có

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 19/6/2005.

- Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Thông tư 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu và Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Theo mẫu 8 phụ lục 2 Thông tư 20/2010/TTLT-BKH-BTC

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết