Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:26:16 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Bên mời thầu dự án gửi thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu

Bước 2: Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận và đăng tải các thông tin nêu trên.

III. CÁCH THỰC HIỆN: 

- Trực tiếp tại trụ sở Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu;

- Qua Internet (trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu);

- Qua hệ thống bưu chính;

- Qua fax.

IV. HỒ SƠ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời sơ tuyển hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo danh sách nhà thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh;

- Văn bản phê duyệt về thông tin cần đăng tải.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

- Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp các thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu trong vòng 7 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định phê duyệt phải cung cấp thông tin;

- Thông báo mời thầu, Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, mời sơ tuyển, mời chào hàng cạnh tranh: tối thiểu là 3 ngày làm việc trước ngày dự định đăng tải phải cung cấp thông tin;

- Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp các thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu trong vòng 7 ngày kể từ ngày chủ đầu tư phê duyệt.

VI. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

-  Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu.

VII. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:  Tổ chức

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC

Nội dung thông tin về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.

IX. PHÍ,LỆ PHÍ:

- Đối với Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, mời sơ tuyển, danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu: miễn phí;

- Đối với thông báo mời thầu: 200.000 đồng/3 kỳ/gói; Đối với chào hàng cạnh tranh: 100.000 đồng/3kỳ/gói; Thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ODA: 400.000 đồng/3kỳ/gói theo quy định tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC.

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không có.

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 19/6/2005;

- Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Thông tư số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu;

- Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI                   

Theo mẫu từ mẫu 1 đến mẫu 7 ban hành kèm theo phụ lục 2 Thông tư 20/2010/TTLT-BKH-BTC.

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết