Cung cấp thông tin địa chính
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:25:43 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Cung cấp thông tin địa chính

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức muốn được cung cấp thông tin địa chính nộp hồ sơ theo quy định tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường vào giờ hành chính của các ngày làm việc để được cung cấp thông tin.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Phân loại hồ sơ để cung cấp thông tin.

Bước 3: Hợp đồng cung cấp thông tin.

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin thì phải ký hợp đồng cung cấp thông tin với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Nếu thông tin yêu cầu không thể cung cấp ngay, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu hẹn gửi người yêu cầu cung cấp thông tin;

Bước 4: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin địa chính nộp lệ phí cung cấp thông tin.

- Cán bộ viết phiếu nộp phí và lệ phí. Người nhận giấy chứng nhận nộp tiền trực tiếp cho cán bộ ghi phiếu thu phí và lệ phí

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận thông tin về địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Văn phòng Đăng ký QSDĐ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+  Giấy giới thiệu (nếu có);

+ Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin theo Mẫu số 01/TTĐĐ (hoặc văn bản) yêu cầu phải ghi rõ nội dung, mục đích cần cung cấp thông tin; Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai theo Mẫu số 02/TTĐĐ

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC:

+ Trường hợp tra cứu thông tin thì phải cung cấp ngay trong ngày nhận được phiếu yêu cầu;

 + Trường hợp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính hoặc sao thông tin vào thiết bị nhớ của máy tính thì phải cung cấp thông tin trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản đề nghị;

  + Trường hợp cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính thì thời hạn cung cấp thông tin xác định theo thoả thuận giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và người có yêu cầu cung cấp thông tin.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Nội dung, mục đích cần cung cấp thông tin

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:

- Phí khai thác sử dụng hồ sơ, tài  liệu địa chính:

+ Đối với các hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn 50.000 đồng/Hồ sơ, tài liệu

+ Đối với các hộ gia đình cá nhân ở các xã (thu bằng 50% mức thu đối với hộ gia đình cá nhân ở các phường, thị trấn)  25.000 đồng/Hồ sơ, tài liệu

- Phí khai thác thông tin tư vấn tại chỗ (áp dụng chung cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân):

+ Tư vấn thông tin đất đai  50.000 đồng/lượt

+ Xem các loại hồ sơ, bản đồ  20.000 đồng/lượt

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Luật Đất đai 2003

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003+ Nghị định 81/ NĐ – CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 + Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007. của Bộ Tài nguyên môi trường.

+ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 05/3/2009 của UBND tỉnh Yên Bái Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, miễn, giảm các loại phí, lệ phí và bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

+ Mẫu số 01/TTĐĐ. Phiếu yêu cầu thông tin

+ Mẫu số 02/TTĐĐ. Hợp đồng cung cấp thông tin

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết