Chấp thuận đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:27:19 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Chấp thuận đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Nộp tại Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế (tất cả các ngày làm việc trong tuần).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ nếu thấy đủ đúng theo quy định thì viết giấy hẹn, nếu chưa đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế vào các ngày làm việc trong tuần.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ

- Lập Dự án đầu tư:

+ Khảo sát thiết kế.

+ Lập thiết kế cơ sở.

+ Dự toán thi công.

+ Hiệu quả đầu tư.

+ Quá trình khai thác, sử dụng thu hồi vốn đầu tư XDCB.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy đăng ký kinh doanh (Doanh nghiệp, tổ chức).

b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân, Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế cấp huyện.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

+ Luật Đầu tư số 59/2005/-QH/11 ngày 29/11/2005 Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 02/2003/NĐ - CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển quản lý chợ.

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không   

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết