Cấp bù thuỷ lợi phí
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:19:30 SA

 I. TÊN THỦ TỤC: Cấp bù thuỷ lợi phí

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Ban Quản lý thuỷ nông xã, phường, thị trấn được cấp bù thuỷ lợi phí đến Phòng NN&PTNT (phòng Kinh tế) cấp huyện vào các ngày làm việc trong tuần để được hướng dẫn làm hồ sơ cấp bù thuỷ lợi phí.

Bước 3: Ban quản lý thuỷ nông các xã, phường, thị trấn sau khi hoàn thành hồ sơ đầy đủ, nộp hồ sơ cho phòng NN&PTNT ( phòng Kinh tế) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 4: Phòng NN&PTNT ( phòng Kinh tế) thẩm định, kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ thì trả kết quả cho Ban QLTN xã, phường, thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Hợp đồng tưới tiêu

+ Hợp đồng thi công khối lượng đảm bảo tưới (2 vụ: chiêm + mùa)

+ Biên bản nghiệm thu diện tích theo hợp đồng tưới và khối lượng thực hiện

+ Kết quả tưới tiêu, nghiệm thu khối lượng thực hiện trong vụ (2 vụ: chiêm + mùa)

2) Số lượng hồ sơ: 06 (bộ gốc)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng NN và PTNT ( phòng Kinh tế) cấp huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Pháp lệnh khai thác và bảo vệ CTTL ngày 4/4/2001

2. Nghị định số 154/2007/NĐCP ngày 15/10/2007 về sửa đổi bổ xung một số điều nghị định 143/2003/NĐCP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL.

3. Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2008 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL.

4. Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đề án tổ chức quản lý khai thác và bảo vệ CTTL theo Nghị định 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.

5. Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định thu và sử dụng thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết