Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:12:41 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định. Người xin trợ cấp đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục. UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào đơn đề nghị hưởng trợ cấp và lý lịch cá nhân của người đề nghị hưởng trợ cấp.

Bước 2: UBND xã, phường thẩm định, kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện công khai hồ sơ đối tượng xin trợ cấp tại UBND xã, phường, thị trấn thời gian công khai là 7 ngày, trong thời gian công khai không có ý kiến thắc mắc thì hồ sơ trên mới đảm bảo trình Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội của UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 3: Định kỳ cán bộ lao động xã hội của xã, phường, thị trấn nộp hồ sơ đã được xét duyệt của UBND xã, phường chuyển về  phòng Lao động TBXH huyện.

Bước 4: Cán bộ phòng Lao động TBXH sau khi tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các thủ tục pháp lý của hồ sơ, nếu đầy đủ tiến hành thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt.

Bước 5: UBND huyện ra Quyết định phê duyệt trợ cấp. Phòng LĐ-TBXH huyện thực hiện chi trả trợ cấp thông qua UBND xã, phường, thị trấn.

III. CÁCH THỰC HIỆN:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ

+ Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng gia đình (Mẫu 1);

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp;

- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 4);

- Văn bản xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với người nhiễm HIV/AIDS;

- Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai;

+ Số lượng hồ sơ: Không quy định

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân                                                              

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB và XH huyện

VIII. KẾT QỦA THỰC HIỆN TTHC:

Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:  Không                                                               

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC:  Không                                                                 

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007, của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. 

+ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010);

- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã (Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 );

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết