Thủ tục Cấp thẻ BHYT cho người nghèo, cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, người dân vùng 135 và đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:08:47 SA

I. TÊN THỦ TỤC:  Thủ tục Cấp thẻ BHYT cho người nghèo, cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, người dân vùng 135 và đối tượng bảo trợ xã hội.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ BHXH chuẩn bị hồ sơ theo quy định, có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao độngt hương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ.

 Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào bản khai, đơn đề nghị của cá nhân và lập danh sách từng loại đối tượng nộp tại phòng Lao động - TB&XH huyện.

+ Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và thẩm định

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc sai phòng sẽ thông báo cho đối tượng thông qua cán bộ văn hoá xã hội xã, phường, thị trấn để hướng dẫn đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp là cựu chiến binh thì lập danh sách gửi Hội cựu chiến binh huyện, Hội cựu chiến binh tổng hợp nộp lại phòng Lao động - TB&XH huyện.

Bước 3: Phòng Lao động - TB&XH thẩm định và tổng hợp danh sách đề nghị Sở Lao động TB&XH tỉnh ra quyết định và cấp kinh phí

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển danh sách đã ký duyệt sang BHXH huyện làm thẻ.

Bước 5: BHXH cấp huyện chuyển thẻ BHYT đã làm về phòng Lao động TB&XH huyện. Phòng Lao động TB&XH huyện trả thẻ BHYT về UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 6: Cá nhân nhận thẻ BHYT tại UBND xã, phường, thị trấn.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị của xã, thị trấn.

+ Danh sách từng loại đối tượng.

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:Cá nhân                                                              

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Sở Lao động TB&XH tỉnh.

2) Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

3) Hội cựu chiến binh huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không.

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của CP về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Thẻ BHYT

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: không

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết