Hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng nặng
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:01:03 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng nặng

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:  

Bước 1: Người xin trợ cấp đến UBND xã, phường gặp cán bộ làm công tác văn hoá xã hội để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí.

Bước 2: Cán bộ văn hoá xã hội xã, phường, thị trấn lập danh sách trẻ em tàn tật, suy dinh dưỡng nặng gửi phòng Lao động-TB&XH huyện.

 - Phòng Lao động - TB&XH huyện, tổng hợp danh sách của toàn huyện gửi Sở Lao động - TB&XH tỉnh xem xét giải quyết.

Bước 3: Sở Lao động TB&XH tỉnh ra quyết định và cấp kinh phí hỗ trợ về phòng Lao động TB&XH cấp huyện.

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển kinh phí hỗ trợ về UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả tới trẻ em được hỗ trợ.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị của xã, phường, thị trấn

+ Kèm theo danh sách trẻ em

b) Số lượng hồ sơ: 01   bộ gốc

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngày có hiệu lực 01/01/2005.

+ Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết