• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

UBMTTQVN huyện tập trung triển khai các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày xuất bản: 15/05/2024 3:58:00 CH
Lượt đọc: 1223

 Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XVI , nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã đề ra 15 chỉ tiểu về thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn huyện. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, ngay sau Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng Chương trình hành động và giao từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, cụ thể cho từng tổ chức thành viên có lộ trình thực hiện và thời gian phấn đấu hoàn thành.

 

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ra mắt Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 

  Đồng chí Hảng A Ký – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Mù Cang Chải cho biết: Cần tập trung Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống MITO và các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội, những chi tiêu, nhiệm vụ lớn, quan trọng mà Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ. Đồng thời, hoàn chỉnh chương trình hành động thực hiện nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm trong từng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường trực để thực hiện; bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và kế hoạch công tác của Cấp ủy trong từng năm. Làm tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND, các tổ chức thành viên để vừa phối hợp tham mưu, vừa phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; Thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận; Phát huy tính đổi mới, sáng tạo của mỗi cán bộ Mặt trận trong triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ, nhất là 5 chương trình hành động của MTTQ. Xác định rõ người, rõ việc và lộ trình thời gian hoàn thành của từng công việc. Gắn trách nhiệm công việc với các quyền lợi cá nhân để nâng cao ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giao; thường xuyên chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tập trung quan tâm các đối tượng yếu thế trong xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội về những vấn đề được nhân dân quan tâm…

Đó là những giải pháp nhằm giúp cho Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường khơi dậy và phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân tham tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững Quốc phòng - An ninh; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Mù Cang Chải thành huyện du lịch, là điểm đến “Bản sắc - An toàn - Thân thiện” phấn đấu đến năm 2030 không còn là huyện nghèo./.

 

A Cớ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 16.07.2024

chương trình phát thanh 15.07.2024

chương trình phát thanh 13.07.2024