• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Những giải pháp xây dựng con người Mù Cang Chải “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

Ngày xuất bản: 19/08/2021 4:45:00 CH
Lượt đọc: 3560

 Với mục tiêu, phát huy vai trò nền tảng của văn hóa truyền thống dân tộc, tạo sức mạnh nội sinh to lớn, môi trường văn hóa lành mạnh, tiềm năng sáng tạo của con người, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nhiệm vụ xây dựng con người Mù Cang Chải “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện”.

Việc xây dựng con người Mù Cang Chải là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư tham gia xây dựng con người Mù Cang Chải “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” trong đó tập trung xây dựng con người Mù Cang Chải phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần với 05 chuẩn mực: Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cụ thể:

1. Thân thiện: Có lối sống mộc mạc, gần gũi, hòa đồng, lành mạnh giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và môi trường sống xung quanh; có thái độ ứng xử đúng mực, văn minh, lịch sự, hòa nhã, tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc; sẵn sàng đón tiếp, hướng dẫn du khách tham quan các điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện; thực hiện hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, dịch vụ gắn với đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Nhân ái: Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, luôn phát huy tinh thần yêu nước, yêu quê hương xứ sở, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, bản tính cần cù, tình cảm yêu thương con người; biết đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn, những đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập với cộng đồng, đảm bảo cuộc sống; thực hiện hiệu quả các hoạt động nhân ái, từ thiện “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Ngày vì người nghèo”, “Hiến máu nhân đạo”, “Tết quân dân”, “Làm nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn”.

3. Đoàn kết: Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình, trong cơ quan, đơn vị, trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt, hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường đoàn kết Nhân dân các dân tộc trong huyện, xây dựng huyện Mù Cang Chải ngày càng giàu đẹp, văn minh.

4. Sáng tạo: Chủ động nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, đổi mới tư duy trong lao động sản xuất, học tập, công tác; mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao, mang đặc trưng của địa phương; bảo tồn, gìn giữ các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa mới, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu không còn phù hợp.   

5. Hội nhập: Tự giác học tập, học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết mọi mặt, nhất là công nghệ thông tin, tiếng Anh phổ thông để giao lưu với du khách nước ngoài; có khát vọng phát triển, vươn lên, vượt lên chính mình trong cuộc sống, trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; tích cực, chủ động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh miền đất, con người Mù Cang Chải tươi đẹp, mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên cạnh những tiêu chí cụ thể 5 chuẩn mực của con người Mù Cang Chải, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ thể cụ thể sau:

Một là: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện về các chuẩn mực con người Mù Cang Chải thông qua nhiều hình thức, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, các trang Website, mạng xã hội.

Hai là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Gắn nội dung nhiệm vụ xây dựng con người Mù Cang Chải với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Bản làng văn hóa - hạnh phúc”, “Tổ dân phố văn hóa - hạnh phúc”, “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” tạo sự đồng thuận giữa các tầng lớp Nhân dân.

Ba là: Chú trọng giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục, tập quán tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trong huyện; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 206-KH/HU, ngày 13/12/2019 của Huyện ủy về tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh miền đất và con người Mù Cang Chải; Kết luận số 129-KL/HU, ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về định hướng phát triển du lịch huyện Mù Cang Chải đến năm 2025; Nghị quyết số 21-NQ/HU, ngày 28/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2021 - 2025”. Thực hiện hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm; Hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc, trình diễn trang phục công sở huyện Mù Cang Chải 2 năm tổ chức 1 lần; vai trò của đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Bốn là: Phát động các phong trào thi đua xây dựng con người Mù Cang Chải phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, động lực tinh thần to lớn gắn với chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân để mỗi người dân Mù Cang Chải phấn đấu hoàn thiện, phát triển bản thân theo 05 chuẩn mực con người Mù Cang Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.

Năm là: Hằng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện xây dựng con người Mù Cang Chải “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 25.9.2023

chương trình phát thanh 23.9.2023

Chương trình phát thanh 22.9.2023