• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải, khoác lên mình “tấm áo mới”

Ngày xuất bản: 13/07/2021 11:20:00 SA
Lượt đọc: 2049

 Cùng với sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 02/7/1957 tổ chức Đảng đầu tiên được thành lập ở Mù Cang Chải, 3 tháng sau đó, ngày 18/10/1957 huyện Mù Cang Chải được thành lập. Ngay sau ngày thành lập, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo nhân dân xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, tiến hành cuộc cách mạng dân chủ, xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến, bóc lột, giải phóng giai cấp nông dân, đẩy mạnh cải tạo XHCN, vận động nhân dân hợp tác hóa nông nghiệp.

 

Trong những ngày đầu thành lập, đời sống của nhân dân gặp muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, người dân sống du canh du cư, đốt rừng, phá rừng làm nương rẫy, trồng cây thuốc phiện, phương thức cach tác thì lạc hậu, tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, Nhà nước phải cứu đói đến 6 - 7 tháng/năm, cái đói, cái rách luôn đeo bám người dân. Tỷ lệ người nghiện và mù chữ cao cùng với đó là các hủ tục lạc hậu như may chay, kết hôn cận huyết thống, đẻ nhiều, đẻ dày và nhiều tập tục lạc hậu khác. Tình trạng ăn ở mất vệ sinh, làm chuồng trại gần nhà phổ biến, thầy cúng nhiều hơn thầy thuốc, khi ốm đau không điều trị tại các cơ sở y tế mà chủ yếu làm cúng, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân nghèo nàn, lạc hậu. Chế độ thực dân và phong kiến cho các thầy mo, thầy cúng được tự do hành nghề cho nên người dân nơi đây u mê, tin vào thần linh, ma quỷ, con người phải khuất phục trước một ảo giác về sức mạnh vô hình đó. Tầng lớp thống trị còn xảo quyệt chuyển hóa các điều mê tín, dị đoan thành tập tục, biến thuốc phiện thành thú vui chơi nhằm thủ tiêu ý thức phản kháng, khuyến khích tính cam chịu, xóa nhòa ranh giới giữa kẻ đi áp bức và người bị áp bức, giữa kẻ cướp nước và người dân mất nước.

 

Từ một huyện thiếu đói triền miên, người dân sống du canh, du cư, năng xuất lúa chỉ đạt 2,1 tấn/ha, đàn gia súc chưa có đến 10 nghìn con vào những năm 1973, đến nay, đã cơ bản đảm bảo an ninh về lương thực; tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp tăng nhanh, đang từng bước trở thành ngành sản xuất hàng hóa; công tác khoanh nuôi bảo vệ và phát triển vốn rừng được quan tâm; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2020 đạt 387 tỷ đồng, tăng trên 93,5 % so với năm 2015, tăng bình quân 36 tỷ đồng/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 12,75%/năm. Như vậy, kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm từ 36,0% năm 2015 xuống còn 30,5% năm 2020; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 31,3% lên 35,0%; tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 32,6% lên 34,5% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4 triệu đồng/người so với năm 2015. Tổng diện tích trồng cây lương thực có hạt năm 2020 đạt 11.600 ha, tăng 3.060 ha so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt trên 45.150 tấn, tăng gần 10 nghìn tấn so sới năm 2015, nâng sản lượng lượng thực bình quân đạt trên 700 kg/ người/năm; tổng đàn gia súc chính năm 2020 đạt trên 75.000 con, tăng 28,8% so với năm 2015, bình quân tăng trưởng 4,6%/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch có bước phát triển tích cực góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; hệ thống hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Từ một huyện có tỷ lệ mù chữ cao, tỷ lệ học sinh đi học rất thấp. Với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, chăm lo đào tạo nhân lực, nhân tài cho đất nước vì vậy, trong những năm qua Đảng bộ huyện luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Đến nay, toàn huyện đã có 39 trường, 658 nhóm lớp với trên 22 nghìn học sinh ở tất cả các ngành học, cấp học; tỷ lệ thường xuyên, chuyên cần đạt cao, duy trì từ 96-98%; 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS, có 7 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ giảm hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 8,4%/năm, vượt gần 2% so với mục tiêu Nghị quyết (tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 40,62%, năm 2020 dự kiến còn 33,12%). Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân từ chỗ chưa được quan tâm, thầy cúng nhiều hơn thầy thuốc, khi ốm đau không điều trị mà chủ yếu làm cúng, các dịch bệnh nguy hiểm đã cướp đi nhiều sinh mạng của người dân, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân nghèo nàn, lạc hậu, vào những năm 1960 cứ 5.500 người dân có 1 y, bác sỹ. Đến nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được quan tâm, có 10/13 xã đạt chuẩn quốc gia y tế, tỷ lệ 3,3 bác sỹ/ 1 vạn dân, 10,3 giường bệnh/1 vạn dân, hằng năm khám chữa bệnh cho trên 70.000 lượt người; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 99%.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt là xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo nguồn an ninh lương thực trên địa bàn huyện, trong những năm qua, Huyện Mù Cang Chải đã có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân; trong phát triển kinh tế, tập trung thực hiện các giải pháp về khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác và định hướng giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân. Bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp khá tập trung như: Vùng sản xuất lúa nước 2 vụ, vùng trồng ngô, vùng trồng chè shan tuyết, vùng trồng rừng phòng hộ… tập trung phát triển kinh tế theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc; phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển xanh, hài hòa, bản sắc; hình thành các nhóm nghề truyền thống sản xuất hàng hóa phụ vụ du lịch…

Có được kết quả như hôm nay là nhờ sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực không mệt mỏi của Nhân dân các dân tộc trong huyện để hướng tới cuốc sống ấn lo, hạnh phúc, chấm dứt hoàn toàn tập quán du canh, du cư của đồng bào Mông, thi đua xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Để tiếp nối truyền thống vẻ vang trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới tác phong làm việc, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp; khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, xây dựng con người Mù Cang Chải “ Đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, thân thiện, hội nhập”; quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, An toàn, Thân thiện”; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 03.10.2022

chương trình phát thanh 01.10.2022

chương trình phát thanh 30.9.2022