• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày xuất bản: 09/12/2021 2:54:00 CH
Lượt đọc: 2577

 Sáng 9/12/2021, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Mù Cang Chải có đồng chí Nông Việt Yên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Giàng A Vừ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

      Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21 – KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03 – KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21 –KL/TW và Quy định số 37 – QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trong đó khẳng định: Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, đó là: "Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng. 

 

Các đại biểu  dự Hội nghị

      Kết luận số 21 tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đó là: sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan, đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương cũng đề cập thẳng thắn đến những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đồng thời chỉ rõ những yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Báo cáo cũng nêu rõ nội dung Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương, trong đó tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, tổ chức; đồng thời phổ biến Quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều Đảng viên không được làm. Hội nghị đã nhận được 26 báo cáo tham luận của cấp ủy, tổ chức Đảng. Hầu hết các tham luận cụ thể, sâu sắc, nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. 

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Từ những kinh nghiệm và bài học thành công cũng như chưa thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, XII vừa qua và để có sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những điểm mới trong Kết luận, Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này và nêu rõ quan điểm toàn Đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tổng Bí thư yêu cầu ngay sau Hội nghị, các cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của ngành, của cơ quan, đơn vị; phải làm nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức; thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bao gồm thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước;  Kết hợp chặt chẽ giữa "xây” và "chống”, "chống” và "xây”; đẩy mạnh việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nêu gương người tốt việc tốt. Đồng thời ngăn ngừa, cảnh cáo, phê phán và xử lý nghiêm các trường hợp sai trái, đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực, những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử… của các cơ quan chức năng; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của các đoàn thể, của báo chí… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu tự giác. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất, tuyệt đối tránh thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, "ngậm miệng ăn tiền" hoặc cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự, và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở để đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới. Tổng Bí thư bày tỏ  tin tưởng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII và các nghị quyết, quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. 

A Cớ

CÁC TIN KHÁC

 • Xã Lao Chải thực hiện chương trình dân vận khéo làm 1,2 km đường giao thông liên thôn tại bản Hú Trù Lình xã Lao Chải
 • Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái làm việc với huyện Mù Cang Chải
 • Trung tâm văn hóa Yên Bái tổng kết lớp bồi dưỡng năng khiếu, nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ cho hạt nhân văn nghệ quần chúng, nhà văn hóa thôn bản năm 2023
 • Ủy ban nhân dân huyện triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023
 • Chánh thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước trong việc triển khai, thực hiện Luật du lịch trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đối với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Mù Cang Chải
 • Mù Cang Chải tổ chức hội nghị triển công tác Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2023
 • Mù Cang Chải tập tăng cường ôn tập cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT
 • Đảng bộ xã Lao Chải sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thị trấn Mù Cang Chải Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025
 • Púng Luông: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần thứ 34 (mở rộng); Chuyên đề: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
 • 21-30 of 3317<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát hanh 10.06.2023

  chương trình phát thanh 9.06.2023

  chương trình phát thanh 8.06.2023