• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Huyện Mù Cang Chải tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng.

Ngày xuất bản: 24/11/2021 8:20:00 CH
Lượt đọc: 1529

 Sáng ngày 24/11/2021, Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của gần 600 đại biểu từ các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong cả nước và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành. Tham dự tại điểm cầu của huyện có đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, trưởng phó các ban ngành đoàn thể của huyện và Bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Mù Cang Chải.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác Văn hóa, Văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng Văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Văn hóa, Văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã Báo cáo tóm tắt về "Kết thừa, phát huy truyền thống Văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển Văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển Văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị sẽ lắng nghe tham luận của các đại biểu xoay quanh các vấn đề như động lực và sức mạnh nội sinh của Văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng môi trường Văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển Văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa ở Việt Nam và phát huy giá trị của các Di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn thể cán bộ, đảng viên và đặc biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa trong thời gian vừa qua.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư lược lại lịch sử để cho thấy quan điểm xuyên suốt của Đảng về Văn hóa ngay từ ngày đầu thành lập tới nay chính là Văn hóa phải được đặt ngang hàng chính trị, kinh tế, xã hội, "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”,  văn hóa nói lên bản sắc của một dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định phát triển Văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực Văn hóa, từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. 

Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền Văn hóa của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực Văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là Nhân dân; đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của những người làm công tác văn hóa. Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

 

Đông đảo cán bộ chủ chốt các đơn vị tham gia hội nghị trực tuyến.

Chỉ rõ những giải pháp trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trước hết là tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ Trung ương đến cơ sở. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Văn hóa phải được xây dựng, bồi dưỡng  tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, cho rằng, cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, sau Hội nghị này, công tác Văn hóa sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội nghị là dịp cổ vũ, động viên các nhà Văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 6.8.2022

chương trình phát thanh 5.8.2022

chương trình phát thanh 04.8.2022