• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Hội nghị trực tuyến tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày xuất bản: 17/05/2023 9:49:00 SA
Lượt đọc: 2538

 Chiều ngày 16/5/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái; lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và 9 điểm cầu của 9 huyện thị, Thành phố trong tỉnh. 

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Để Thực hiện hiệu quả Kết luận số 609 của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản số 1089, ngày 17/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Kết luận 609 ngày 04/4/2023 của Tỉnh uỷ làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, việc triển khai thực hiện Kết luận phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý của Ngành trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

 Về mục tiêu cụ thể thực hiện đến năm 2025, phấn đấu Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020 (68,3%); Lượng khách du lịch đến Yên Bái đạt trên 1.500.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt  400.000 lượt; Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.500 tỷ đồng; Tỷ lệ dân số tập luyện thể thao thường xuyên chiếm tỷ lệ 45% dân số; Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa: 85%; Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa: 75%; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa: 92%; 100% xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố có thiết chế văn  hóa, thể thao.

Xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của ngành tại Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Chú trọng tới mục tiêu các hoạt động của ngành nhằm xây dựng và phát triển toàn diện con người Yên Bái, tạo động lực và "sẽ tiếp tục là động lực cho giai đoạn phát triển tới” của tỉnh theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc; xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển tỉnh Yên Bái, phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, nhất là hoạt động của các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, các tổ đội văn nghệ ở cơ sở gắn với giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh gắn với phát triển du lịch. Hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổ chức chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý văn hóa tại địa phương.

Đối với lĩnh vực du lịch cần đẩy  mạnh liên kết, hợp tác trong và ngoài nước; bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh; khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.07.2024

chương trình phát thanh 19.07.2024

chương trình phát thanh 18.07.2024