• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Cảnh giác, ngăn chặn kịp thời thông tin bịa đặt, xuyên tạc việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày xuất bản: 30/09/2021 3:31:00 CH
Lượt đọc: 1139

 Thi điểm này, khi mà các tổ chức đảng trong cả nước đang tiến hành việc quán triệt, học tập đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống thì những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch càng mạnh mẽ. Đp tan những luận điệu xuyên tạc, sai trái đó là yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân. Bài viết khái quát âm mưu thủ đoạn và các yêu cầu để việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt hiệu quả cao.

Từ nhiu năm qua, đã thành quy luật mỗi khi đất nước ta diễn ra các sự kiện chính trị, các hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì các thế lực thù địch, phần t cơ hội, phần tử xấu trong nước và ngoài nước lại mở “chiến dịch” bằng nhiu th đoạn, trong đó phổ biến nhất là lợi dụng các phương tin viễn thông trên mạng Internet để phát tán các thông tin nhằm chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ, kích động hòng làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối vi Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Hiện nay, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chống đối chính trị trong nước và ngoài nước đặc biệt coi trọng và phát huy ưu thế của công nghệ thông tin, chúng coi đây là thứ vũ khí đặc biệt còn hơn cả xe tăng, đại bác, theo đó triệt để khai thác mạng Internet, sử dụng mạng xã hội (của tổ chức, cá nhân) để đăng tải các bài viết rêu rao, kích động, xuyên tạc Nghị quyết Đại hội XIII  của Đảng, cụ thể là:

Thứ nhất, chúng cho rằng các văn kiện nói chung và văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII  của Đảng nói riêng là không có gì mới, chỉ là sự chắp vá

Trước luận điệu trên, ta phải kiên quyết đấu tranh xóa b, đồng thời khẳng định: Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại biểu huyện Mù Cang Chải biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Để đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phần tử xấu trong và ngoài nước, chúng ta cần phân tích, nêu rõ những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó nội dung cốt yếu chính là chủ đề của Đại hội XIII (cũng là tiêu đề của Báo cáo Chính trị): Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Điểm mới thứ nhất đó là khẳng định được vị thế, vai trò, nhiệm vụ của chủ thể lãnh đạo, quản lý đó là Đảng và hệ thống chính trị. Điểm mới lần này là gắn “xây dựng” với “chỉnh đốn”; giữa Đảng và hệ thống chính trị. Bài học kinh nghiệm sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII cho thấy, công tác xây dựng phải gắn liền với chỉnh đốn Đảng. Có những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong xã hội nhưng không được giải quyết kịp thời, triệt để đã gây ra những sự bất bình trong đảng viên và quần chúng nhân dân, cản trở sự phát triển của đất nước. Điều đó đặt ra yêu cầu, trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định, “xây dựng” phải gắn với “chỉnh đốn” Đảng, trong khi đó Đại hội XII chỉ nêu khái quát: tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Điểm mới thứ hai, về các động lực phát triển đất nước, lần đầu tiên được đưa vào Báo cáo Chính trị: “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”. Ở đây, ý chí, khát vọng không phải chỉ của Đảng mà của cả dân tộc. Khát vọng mãnh liệt của dân tộc Việt Nam là hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh. Động lực dân tộc đã hàm chứa trong nó những động lực khác mà chủ đề các đại hội trước đây đề cập đến (như động lực về đại đoàn kết, dân chủ, về văn hóa...). Ngoài ra, còn phải phát huy sức mạnh thời đại, đó là tổng hợp các yếu tố do thời đại tạo ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa... Đây là sự phát triển nhận thức tư duy lý luận kết hợp với tổng kết thực tiễn sâu sắc quá trình lãnh đạo đất nước của đảng; đồng thời, thể hiện sâu sắc sự thống nhất “ý Đảng, lòng dân”, là sự cụ thể hoá, khơi dậy nguồn lực, phát huy động lực để thực hiện hóa mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đã đề ra từ các đại hội trước.

Lực lượng Công an huyện thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình nhân dân

Điểm mới thứ ba, về mục tiêu phát triển: chủ đề khẳng định hệ mục tiêu phát triển đất nước gồm: “bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”; “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. So với các đại hội trước đây, điểm khác biệt rõ rệt là mục tiêu “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Việc xác định mục tiêu trở thành “nước phát triển” sẽ rõ ràng, phù hợp, dễ định lượng hơn (trên thế giới đã có bộ tiêu chí về nước kém phát triển, đang phát triển, nước phát triển). Mục tiêu này có chủ đích hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc (100 năm thành lập Đảng - năm 2030, 100 năm thành lập nước - năm 2045).

Thứ hai, chúng cho rằng trong Báo cáo Chính trị thì phần đánh giá qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII nhiệm kỳ 2015-2020 v văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh không đúng thực tế bởi lẽ kinh tế nước ta bị tụt dốc...

Ta phải kiên quyết bác bỏ luận điệu xuyên tạc trên. Thực tế 5 năm (2015-2019) xem xét, đánh giá tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19, chúng ta mới thấy được những thành tựu giành được là hết sức to lớn, có ý nghĩa quan trọng. Đại hội XIII khẳng định: so với nhiệm kỳ trước, kinh tế chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; nợ công giảm, nợ xấu được kiểm soát (lạm phát cơ bản bình quân được kiểm soát tốt qua các năm, giữ mức tương đối ổn định, bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 1,81%, giảm mạnh so với giai đoạn 2011-2015 là 5,15%, lạm phát giảm dẫn đến nền kinh tế đất nước tương đối ổn định), nếu không xảy ra đại dịch Covid-19 thì nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây. Từ năm 2015 khi kinh tế tăng trưởng là 6,68% thì từ đó trở đi đến năm 2019 đã tạo đà cho nước ta liên tục tăng trưởng cao, có những năm chúng ta đã vươn lên trở thành nền kinh tế tăng trưởng cao thứ hai trên thế giới. Nếu như tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015 là gần 5,9%/năm thì giai đoạn 2016-2019 là 6,8%/năm, riêng năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 và thiên tai, bão lụt nghiêm trọng ở miền Trung nên tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm xuống mức 2,91%. Tuy vậy, năm 2020 cũng là năm đánh dấu sự vượt khó thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế (trong khi nhiều nước trên thế giới tăng trưởng âm) đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong việc thực hiện mục tiêu kép, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, niềm tin vào Đảng, nhà nước, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc được phát huy mạnh mẽ.

Trong Báo cáo Chính trị do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Đại hội trình bày khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Từ đó, chúng ta có thể khẳng định rằng: những suy luận, đánh giá các văn kiện nói chung và Nghị quyết Đại hội XIII nói riêng của các thế lực thù địch, phần t cơ hội, chống đối chính trị trong nước và ngoài nước ch là võ đoán, không có căn cứ, hoàn toàn bịa đặt. Và để điu đó không thẩm thấu vào các tầng lớp nhân dân trong xã hội, không tạo nên những suy nghĩ lệch lạc về Đại hội XIII với nhiu điểm mới và để việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt hiệu quả cao; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân cn thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Một là, kết hợp giữa “xây” và “chng”, trong đó lấy “xây” là chính, một mặt bng phương pháp giáo dục, thuyết phục, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho nhân dân, cán bộ và chiến sỹ nhn thức rõ bn chất, âm mưu th đoạn của các thế lực thù địch, đặc biệt là chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lạt đổ, thúc đẩy “tự din biến, “tự chuyn hóa”, “phi chính trị hóa Quân đội, nhìn thấy bộ mặt thật và ý đ thâm độc của chúng.

Mặt khác, nhân đợt sinh hoạt chính trị này phải quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII thật sâu sắc để mọi người, mọi đối tượng hiểu rằng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo. Rất cần mọi tầng lớp trong xã hội chung lưng, đấu cật với Đảng, Nhà nước để gánh vác trách nhiệm xây dựng công cuộc đổi mới; sớm đưa các đường hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp đã vạch ra trong Đại hội XIII đi vào thực tiễn cuộc sống góp phần xây dựng và bảo v Tổ quốc. Muốn thực hiện khẳng đnh ấy, cần thực hiện tốt ba con đường:

Quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua con đưng báo chí, truyền hình, phát thanh là con đường ngắn nhất đến với các nước trên thế giới, kể cả đối phương, kể cả bọn cơ hội chính trị và các thế lực thù địch thấy được sự thật v đất nước, con người Việt Nam đã và đang phát triển từng ngày.

Tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua con đường du lịch, tuyên truyền mọi địa phương, làm cho khách du lịch, các đoàn ngoại giao đến thăm Việt Nam cùng trên 95 triệu người dân Việt Nam nhận thức đầy đủ đường lối đổi mới, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước.

Tổ chức đợt sinh hoạt sâu rộng bằng nhiều hoạt động thiết thực từ Trung ương đến các địa phương, khích l nội lực, tinh thn yêu nước, tinh thần yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho các tầng lớp trong xã hội phát huy tinh thần dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhận rõ khó khăn, thuận lợi và thời cơ, thách thức và quyết tâm góp sức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: người đứng đầu tổ chức đảng và đội ngũ báo cáo viên các cấp thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần thật sự thấm nhuần quan điểm, chủ trương, đường lối trong Đại hội XIII, đem tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII đến với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân bằng hình thức sinh động nhất, hấp dẫn nhất và phù hợp vi nhận thức của đối tượng được truyền thụ, từ đó làm cho đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức được thực tế khó khăn là vậy, nguy cơ là vậy nhưng chúng ta đã cộng đồng trách nhiệm, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách. Chính điều đó đã tạo niềm tin cho nhân dân về tính đúng đắn, sáng tạo, khoa học, được tổng kết từ thực tiễn trong các văn kiện và quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hùng Mạnh

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 25.5.2022

chương trình phá thanh 24.5.2022

chương trình phát thanh 23.5.2022