• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Ban chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày xuất bản: 10/01/2020 10:46:00 SA
Lượt đọc: 3534

Sáng ngày 10/1/2020, Ban chỉ đạo 35 của huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đào Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo 35 của huyện.

 

Ban chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo 35 của huyện Mù Cang Chải đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tuyên truyền gắn với vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triên KT-XH, QP-AN của huyện. Trong năm 2019, Ban chỉ đạo 35 huyện đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Tình hình trong nước, trong tỉnh và địa phương cơ bản ổn định, kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển; quốc phòng  - An ninh được giữ vững, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả quan trọng, lòng tin của nhân dân với đảng ngày càng được củng cố, tăng cường. Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện được củng cố, kiện toàn. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đều đưa các nội dung, thông tin tình hình chính trị, thời sự trong nước, quốc tế, tình hình an ninh trật tự gắn với các nội dung thực hiện Nghị quyết 35 trong các hội nghị, giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp bản, từ đó yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị và tuyên truyền đến nhân dân nhận diện được những âm mưu thủ đoạn sai trái của các thế lực trên mạng xã hội, từ đó biết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, thực hiện các hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện ủy Mù Cang Chải về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban chỉ đạo 35 của huyện đã bàn và thống nhất thực hiện một số giải trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 cấp huyện từ nay đến hết năm 2020. Kiện toàn phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Tổ cộng tác viên tăng cường dự báo, đánh giá, nắm bắt, tổng hợp thông tin tình hình trên địa bàn, nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch; Tiếp tục quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm và dự báo tình hình âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./

Hồng Mỷ - A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 15.1.2021

chương trình phát thanh 14.01.2021

chương trình phát thanh 13.01.2021