• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới

Ngày xuất bản: 22/11/2022 10:51:00 CH
Lượt đọc: 3063

Chiều ngày 22/11/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới. Dự Hội có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Triệu Đức Tuấn - phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các cơ quan, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị sau phần khai mạc của đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải đã thông qua báo cáo nhanh kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.  Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết cho 100% cán bộ, đảng viên, LLVT huyện bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và của tỉnh Yên Bái về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch được triển khai thực hiện, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 02- KH/HU, ngày 15/5/2014 về thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 193-KH/HU, ngày 30/7/2019 về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 16/6/2021 về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 20 Chỉ thị; 12 nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, UBND huyện ban hành 13 kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ; bảo đảm an ninh trật tự, thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Từ năm 2013 đến nay, Huyện ủy Mù Cang Chải đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình và thực hiện kiểm tra, giám sát 27 cuộc, đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trong đó kiểm tra lồng gắn với các cuộc kiểm tra toàn diện, chuyên đề 21 cuộc; giám sát chuyên đề 06 cuộc qua đó tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị và Nhân dân về nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động, kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng lên, củng cố niềm tin trong Đảng và Nhân dân; chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các phần tử xấu, thù địch; củng cố, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội trong việc nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, hàng năm có từ 95% tổ chức đảng, 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, bình quân kết nạp mới 157 đảng viên/năm, trong đó có từ 10 - 15 đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV, đến nay, toàn đảng bộ huyện có 3.087 đảng viên, tăng 1.290 đảng viên so với đầu năm 2013; chỉ đạo thực hiện tốt việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kịp thời xây dựng sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa các nhiệm kỳ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên. Chỉ đạo quán triệt, triển khai việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ. Hiện nay, toàn huyện có 1.707 cán bộ, công chức, viên chức, tăng 106 người so với năm 2013, trong đó về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 28 đồng chí tăng 28 so với năm 2013, Đại học 1.600, tăng 72, Cao đẳng 504 giảm 45; về lý luận chính trị: Cao cấp 75 người, Trung cấp 410;  sơ cấp 667 tăng 353 so với năm 2013. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, bố trí đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh ở cấp huyện và cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định. Thực hiện có hiệu quả Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định 126- QĐ/TW, ngày 28/02/2018 về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ đảng Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước đạt được những kết quả quan trọng, đã góp phần làm trong sạch tổ chức đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện. Làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo. Trong 10 năm đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị cho trên 6.400 lượt cán bộ, thẩm định kết nạp đảng viên mới trên 1.569 hồ sơ. Triển khai nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với những âm mưu, hoạt động phá hoại của các phần tử xấu và các đối tượng chống đối; rà soát các điểm nóng về an ninh trật tự, kịp thời giải quyết dứt điểm, không để tác động ảnh hưởng công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ đại hội Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong 10 năm, kinh tế của huyện có bước phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tỷ trọng ngành nông, làm nghiệp, thủy sản giảm từ 47,3% năm 2013 xuống còn 28,0% năm 2022; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 28,5% lên 36,5%; tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 28,5% lên 35,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,3 triệu đồng người năm tăng 21,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2013. Kết cấu hạ tầng được tăng cường, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 10 năm qua đạt trên 7.632,5 tỷ đồng. Hệ thống giao thông được mở rộng, quan tâm đầu tư đã kiên cố hoá được trên 72,2 km đường tiêu chuẩn mặt đường rộng từ 3 m trở lên; trên 211,48 km đường đặc thù; mở mới trên 106,1 km đường giao thông nông thôn, đến nay 13/13 xã có đường ô tô, 100% thôn bản có đường xe máy tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đến nay đã có 10 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 10 năm qua, Đảng bộ huyện luôn làm tốt công tác quan tâm thực hiện chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội là 150.318 trường hợp với tổng số tiền là 51,1 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà ở cho 393 hộ, kinh phí trên 11,618 tỷ đồng; thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, trong 10 năm, Đảng bộ huyện đã huy động tổng hợp các nguồn lực và triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong công tác giảm nghèo; chất lượng cuộc sống Nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 21,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2013. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm trên 7,0%; năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo là 66,35% (theo chuẩn nghèo cũ), đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32,08% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020). Đối với công tác xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 33- NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tích cực; coi trọng công tác bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc. Đến nay toàn huyện hiện có 39 di sản văn hóa vật thể, 142 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó: 01 Di sản được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, 01 di tích lịch sử cấp quốc gia đó  là nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ, 01 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Lễ mừng cơm mới của đồng bào Mông và 05 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào bảo tồn (trong đó: 01 di sản trong chương trình bảo tồn cấp quốc gia, 04 di sản trong chuyên đề bảo tồn cấp tỉnh nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; công tác quân sự quốc phòng và an ninh trật tự luôn luôn được quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Nhờ đó 10 năm nay trên địa bàn huyện luôn đảm bảo về an ninh trật tự, không có điểm nóng xảy ra, đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên. 

 

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đồng thời đưa ra giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

 

Nhân dịp này UBND huyện Mù Cang Chải đã khen thưởng thưởng cho 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc trển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng thời yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng trêm địa bàn huyện tiếp tục rà soát các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để  triển khai có hiệu quả về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình mới gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng quốc phòng toàn và thế trận an ninh Nhân dân; xây dựng lực dự bị động viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; tập trung phát triển kinh tế xã hội; công tác bảo tồn các giá trị văn hóa của dân các dân tộc.

 

A Cớ 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 15.06.2024

chương trình phát thanh 14.06.2024

chương trình phát thanh 13.06.2024