• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

bao cao tinh hinh thuc hien chi thi 05
Ngày xuất bản: 05/03/2017 2:29:25 CH
Lượt đọc: 13170

     ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI                                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI           

                      *                                                                                     Mù Cang Chải, ngày 29 tháng 11 năm 2016

              Số  110 - BC/HU 

 

 

 

BÁO CÁO

Tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về để mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TG, ngày 15/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về kiểm tra nắm tình thình triển khai thực hiện Kế hoạch toàn khóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Huyện uỷ Mù Cang Chải xây dựng báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy

Thực hiện Công văn số 251-CV/TU, ngày 21/5/2016 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tham mưu cho Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 31/5/2016 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 20/6/2016, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện (khóa XVIII); trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; báo cáo viên cấp ủy huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW. Tổng số đại biểu tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện là 196/200 đồng chí, đạt tỷ lệ 98%.

Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức 30 hội nghị cán bộ, đảng viên, phân công đồng chí bí thư cấp ủy, đồng chí trưởng ban tuyên giáo trực tiếp quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, hoàn thành trước ngày 15/7/2016. Chỉ đạo Đảng bộ các xã, thị trấn phân công các đồng chí cán bộ, cấp ủy phụ trách bản, tổ dân phố phối hợp với đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng dân phố tổ chức các cuộc họp bản, tổ dân phố để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hội huyện tổ chức các hội nghị đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống ngành dọc đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, hoàn thành trong trước ngày 30/7/2016. Tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập Chỉ thị 2.263/2.289 đồng chí, đạt 98,8%, đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra.

Thực hiện Kế hoạch toàn khóa số 23-KH/TU, ngày 19/9/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải chỉ đạo Ban Tuyên giáo tham mưu cho Huyện ủy xây dựng Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU, ngày 05/10/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 25/9/2016, Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 19/9/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái và Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện (khóa XVIII); trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; báo cáo viên cấp ủy huyện. Tổng số đại biểu dự hội nghị là 197/200 đồng chí, đạt tỷ lệ 98,5%.

Huyện ủy xây dựng Công văn số 191-CV/HU, ngày 07/10/2016 phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là trưởng các ban xây dựng Đảng phụ trách khu, báo cáo viên cấp ủy tỉnh, báo cáo viên cấp ủy huyện, tổ chức 13 hội nghị tại 13 xã trong huyện để quán triệt nội dung Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chỉ đạo các đồng chí bí thư cấp ủy của các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy và Đảng bộ Thị trấn tổ chức 17 hội nghị để quán triệt nội dung các văn bản về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp tại cơ quan, đơn vị mình. Đến ngày 15/10/2016, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành công tác tổ chức học tâp, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 19/9/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái và Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Hết tháng 10 năm 2016, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập là 2.317/2.346 đảng viên, đạt 98,7%.

2. Kết quả xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch tuyên truyền toàn khóa

Thực hiện Kế hoạch toàn khóa số 23-KH/TU, ngày 19/9/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái. Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải xây dựng Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU, ngày 05/10/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung cụ thể hóa mục đích, yêu cầu, 10 nội dung và các giải pháp thiết thực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (khóa XVIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tuyên truyền toàn khóa số 16-KH/TG, ngày 25/10/2016 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức tuyên truyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, ban tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thông qua các hội nghị, công tác giao ban, sơ kết, tổng kết, sinh hoạt chi bộ, họp bản, tổ dân phố. 

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của huyện xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, xe loa tuyên truyền, đội thông tin lưu động, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tờ rơi. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, viết tin bài phản ánh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò, sự lãnh đạo của Đảng, âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn “tự diễn biến” của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch.

Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức, hoạt động tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn, hội, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, tạo sự lan toả rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức phù hợp, thông qua các hội nghị, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi bộ, họp bản, tổ dân phố, gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Đảng các cấp tại cơ quan, đơn vị.

3. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy về xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 03/10/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU, ngày 05/10/2016 của Huyện ủy Mù Cang Chải về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải xây dựng Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 26/10/2016 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, cụ thể:

3.1. Về xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm của tập thể thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, có các biện pháp, hình thức phù hợp để quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo” đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết của cấp mình và đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư Khóa XI, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị căn cứ vào 10 nội dung cơ bản trong kế hoạch toàn khóa của Huyện ủy, có sự cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI). Xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết, đặc biệt là xác định những khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Yêu cầu kế hoạch toàn khóa của tập thể hoàn thành trước 30/10 năm 2016; kế hoạch hằng năm hoàn thành trước 25/12 của năm trước. Hiện nay, qua theo dõi, tổng hợp, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng xong kế hoạch toàn khóa của tập thể thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

3.2. Về xây dựng kế hoạch hằng năm của cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chỉ đạo các cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và tự giác thực hiện kế hoạch cá nhân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch cá nhân bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch toàn khóa của Huyện ủy, có sự cụ thể hóa phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện xây dựng kế hoạch hành động cá nhân cụ thể hóa việc thực hiện 08 nội dung trọng tâm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 07 nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI). Trong đó quy định cụ thể việc báo cáo đăng ký thực hiện kế hoạch cá nhân của các nhóm đối tượng: Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo; đối với cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo; đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa phải là đảng viên. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong quá trình triển khai thực hiện; lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện hình thức trong tổ chức thực hiện. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Yêu cầu kế hoạch cá nhân của năm 2016 hoàn thành trước ngày 25/11/2016; những năm còn lại hoàn thành trước ngày 30/12 của năm trước. Qua theo dõi, đôn đốc, hiện nay, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch hành động cá nhân năm 2016, bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt tiếp tục chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ                              

- TT Tỉnh uỷ;                                                                                                                                                                                                   PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC                                                                                   

- BTG Tỉnh ủy;                                                                                                                                                                 

- T.T Huyện uỷ;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;                                                                                           

- Lưu VT - TG.                    

                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                      Vũ Đình Lợi

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 05.12.2022

chương trình phát thanh 03.12.2022

chương trình phát thanh 02.12.2022