• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động
Ngày xuất bản: 08/04/2017 4:06:00 CH
Lượt đọc: 13182

 Thời gian qua, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc huyện. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả quản lý, hoạt động và phục vụ nhân dân của các cơ quan công quyền trên địa bàn huyện.

 

Cán bộ, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng các nội dung chỉ đạo của huyện nên thực hiện còn hình thức, đối phó, chưa thật sự đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị mình. Vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương hành chính nhất là việc chấp hành, sử dụng giờ giấc làm việc, nhiều trường hợp còn lãng phí thời gian, sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng, vắng mặt tại cơ quan không có lý do chính đáng. Phong cách ứng xử với tổ chức, công dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, vẫn còn trường hợp gây phiền hà cho tổ chức, công dân hoặc giải quyết thủ tục hành chính chưa đúng quy trình, quy định...

Nhằm đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải  tiến lề lối làm việc và nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành Chỉ thị số 08 - CT/HU, ngày 31/3/2017 về tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Chỉ thị yêu cầu các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; kết hợp giữa “xây” với “chống”. Đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Hai là: Nghiêm túc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình, cụ thể: Chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc tại cơ quan; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính phải đeo thẻ công chức khi làm việc; trường hợp vắng mặt đi công tác phải báo cáo lãnh đạo cơ quan và ghi rõ trên bảng lịch công tác; ứng xử hòa nhã, đúng mực với tổ chức, công dân liên hệ công tác. Bám sát kế hoạch, chương trình công tác để chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

Ba là: Tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với tổ chức, công dân trong việc thực thi công vụ nhất là những vị trí công tác liên quan đến việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; công tác quản lý đất đai; cấp giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo... Khi giải quyết công việc của nhân dân phải lắng nghe, tôn trọng nhân dân, giải quyết nhanh gọn, dứt điểm, không để người dân phải đến nhiều lần, hỏi nhiều cấp, gây khó khăn cho nhân dân. Nếu để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân của cán bộ, công chức, viên chức thì Thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, tùy theo mức độ, xử lý theo quy định.

Bốn là: Rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để phù hợp với yêu cầu về cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó cần nêu rõ biện pháp về cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế phê bình, hạ bậc thi đua, hạ bậc đánh giá xếp loại định kỳ đối với các trường hợp không chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, vi phạm quy định về đạo đức công vụ; kịp thời kiểm điểm, phê bình và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét xử lý nghiêm các trường họp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Năm là: Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này đến các cơ quan, đơnvị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra (thường xuyên hoặc đột xuất) việc chấp hành các nội dung chỉ đạo tại văn bản này. Kịp thời phát hiện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét xử lý các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với các cơ quan, công chức, viên chức công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, người làm công tác quán lý đất đai, cấp  giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo... kịp thời tuyên dương những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt; theo dõi chặt chẽ và không xét thi đua đối với các trường hợp vi phạm.

Sáu là: Giao cho các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách khu, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách xã có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị này, hằng tháng báo cáo tại hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ.

Bảy là: Các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và đưa vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Hùng Mạnh

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 08.12.2023

chương trình phát thanh 07.12.2023

chương trình phát thanh 06.12.2023