• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Quyết định kiện toàn Bộ phận giúp việc tháng 3 năm 2013
Ngày xuất bản: 22/07/2016 8:35:22 SA
Lượt đọc: 12257

Quyết định kiện toàn kiện toàn Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

- Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW, ngày 07/9/2011 về bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp uỷ các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 154-QĐ/TU ngày 08/4/2011 của Tỉnh uỷ Yên Bái; Quyết định số 213-QĐ/HU ngày 17/11/2011 của Huyện uỷ Mù Cang Chải về Quy định phân cấp tổ chức và quản lý cán bộ;

- Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/TG, ngày 28/10/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn về bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Kiện toàn Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm những đồng chí có tên sau (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Bộ phận giúp việc căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Tuyên Giáo tỉnh để tổ chức triển khai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng và hiệu quả.

Điêu 3: Giao cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ làm Trưởng Bộ phận giúp việc cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, các Ban xây dựng Đảng, các chi đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các đồng chí có tên trong quyết định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Quyết định này thay cho Quyết định số 230 - QĐ/HU, ngày 01/12/2011 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ

- T.T Tỉnh uỷ;                                                                           BÍ THƯ

- Ban Tuyên giáo tỉnh;                                                       

- Các đ/c TV;

- Các đ/c UVBCH;

- Như điều 3. - Lưu VP                                                             

                                                                                                     Ngô Thanh Giang

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BỘ PHẬN GIÚP VIỆC CẤP UỶ

(Kèm theo Quyết định số: 366 -QĐ/HU, ngày 07/3/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mù Cang Chải)

                                                        

1, Đ/c: Nguyễn Tiến Quân - Trưởng bộ phận giúp việc: Chịu trách nhiệm chung theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tiến độ và thời gian quy định, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

2, Đ/c: Lương Thị Xuyến - Phó bộ phận giúp việc: Phụ trách theo dõi đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, chính quyền cơ sở tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi công tác thi đua khen thưởng của tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3, Đ/c: Phạm Thị Vóc - Phó bộ phận giúp việc: Phụ trách theo dõi đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ thị 03-CT/TW 9Khoá XI) gắn với thực hiện Nghị quyết TW4(Khoá XI) về những vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay ở các chi đảng bộ, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Mồ Dề).

4, Đ/c: Vũ Xuân Hải - Phó bộ phận giúp việc: Phụ trách chỉ đạo theo dõi đôn đốc các chi đảng bộ các xã, thị trấn và lãnh đạo triển khai tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tham mưu cho Huyện uỷ xây dựng Quy chế nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc “Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khoá X) gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XI) về “ Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Púng Luông).

5, Đ/c Trần Thị Nguyệt  - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc hệ thống dân vận cơ sở, cán bộ tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03-CT/TW, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo hệ thống dân vận thực hiện mọt cách thiết thực, phù hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các thành viên giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Lao Chải).

6, Đ/c: Lê Duyên Cường - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các tổ chức công đoàn cơ sở theo hệ thống, vận động cán bộ viên chức và lao động tích cực tham gia hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, viên chức và lao động trong toàn huyện trong việc học tập và làm theo.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi trong tổ chức Công đoàn trong toàn huyện).

7, Đ/c: Đoàn Thanh Giồng - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới các hội viên, hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở; phối hợp với Huyện đoàn làm tốt  công tác giáo dục thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Nâm Khắt).  

8, Đ/c: Khang A Chua - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo tới các tổ chức đoàn, Hội, Đội từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả; nêu gương điển hình tiên tiến trong tuổi trẻ toàn huyện; phát động phòng trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể thiết thực, nêu gương người  tốt việc tốt để nhân rộng gương điển hình tiên tiến để thế hệ trẻ noi theo.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Chế Tạo).

9, Đ/c: Sùng Thị Xày - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức hội ở cơ sở, vận động đông đảo chị em hội viên hưởng ứng tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả; gắn với các phong trào của hội phát động phong trào thi đua yêu nước để phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Khao Mang).

10, Đ/c: Sùng A Sàng - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo Hội Nông dân các cấp hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Theo dõi nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của  tập thể và cá nhân trong tổ chức Hội Nông dân. (Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Kim Nọi).

11, Đ/c: Nguyễn Long Hải - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền thực hiện chỉ thị 03-CT/T W  theo hệ thống ngành dọc đối với Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả, thiết thực, đồng thời tổ chức gám sát quá trình thực hiện và làm theo của cán bộ, công chức, viên chức.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Chế Cu Nha).

12, Đ/c: Hoàng Văn Đồng - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo hệ thống giáo dục từ huyện đến cơ sở tích cực hưởng ứng thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Hồ Bốn).

13, Đ/c: Phạm văn Thành - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú ở huyện và cơ sở, thông qua các hệ thống chuyên ngành, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

14, Đ/c: Đồng Gia Nghĩa - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền ở trung tâm huyện và cơ sở theo hệ thống của Đài Truyền thanh - Truyền hình một cách thiết thực, hiệu quả, tăng cường tổng hợp viết tin bài gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi Thị Trấn).

15, Đ/c: Hoàng Thạch Thắng - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị lực lượng vũ trang bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Nậm Có).

16. Đ/c: Lê Ngọc Minh - Thành viên gúp việc Chịu trách nhiệm chỉ đạo,  thực hiện công tác tuyên truyền; theo dõi hướng dẫn ký cam kết thực hiện và duy trì các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân diện rộng. Đôn đốc theo dõi tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm ở cơ sở và của bộ phận gúp việc.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Dế Su Phình).

17, Đ/c: Lý Thị Cung - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc, triển khai hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị, lực lượng vũ trang bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã La Pán Tẩn).

18, Đ/c: Thào A Páo - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc các Ban Tuyên giáo cơ sở, căn cứ hướng dẫn cấp trên soạn thảo các văn bản, tiếp nhận các báo cáo, thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lưu trữ hồ sơ trong quá trình tổ chức triển khai học tập tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. (Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Cao Phạ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số:  245  -QĐ/HU, ngày 05/3/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mù Cang Chải).

           

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi đối tượng điểu chỉnh

1. Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thành viên Bộ phận giúp việc, cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc, các cơ quan có thành viên tham gia Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc làm việc

1. Bộ phận giúp việc hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của Bộ phận giúp việc đều phải tuân thủ theo quy định của Hiến Pháp và pháp luật, Điều lệ và kỷ luật của Đảng. Thành viên Bộ phận giúp việc, cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; xử lý và giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Thành viên và cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đề cao sự phối hợp trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các chi đảng bộ, Bộ phận giúp việc ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lĩnh vực được phân công phụ trách, thường xuyên báo cáo kết quả công tác với Trưởng, Phó Bộ phận giúp việc thường trực và Bộ phận giúp việc cấp trên.

3. Công tác tham mưu ban hành các loại văn bản của Bộ phận giúp việc cuộc vận động do cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc (Ban Tuyên giáo Huyện uỷ) thực hiện, phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ thống nhất quản lý.

Điều 3: Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Bộ phận giúp việc thực hiện theo Thông tư liên tịch số 99/2008/TTLT-BTC-VPTW ngày 30/10/2008 của Bộ Tài chính - Văn phòng TW Đảng về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của Bộ phận giúp việc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp. Hàng năm, cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc xây dựng dự trù kinh phí, phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ trình Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt.

 

 

Chương II

BỘ MÁY TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ

CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

Điều 4: Bộ máy tổ chức của Bộ phận giúp việc

1. Bộ phận giúp việc cấp uỷ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện Mù Cang Chải do Ban Thường vụ Huyện uỷ ra quyết định thành lập.

2. Bộ phận giúp việc cấp uỷ gồm: Trưởng Bộ phận giúp việc là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo UBKT Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ làm Phó bộ phận giúp việc. Các  đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan làm thành viên.

3. Cơ quan thường trực của Bộ phận giúp việc cấp uỷ là Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Điều 5: Chức năng của Bộ phận giúp việc cấp uỷ

1. Bộ phận giúp việc cấp uỷ có chức năng tham mưu giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn cụ thể các nội dung, các bước tiến hành cuộc vận động; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thành viên Bộ phận giúp việc có chức năng phối hợp, chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc, Bộ phận giúp việc cơ sở, các tổ chức đoàn thể được phân công phụ trách thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Điều 6: Nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc cấp uỷ

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của Bộ phận giúp việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các chi đảng bộ, Bộ phận giúp việc cơ sở, các tổ chức đoàn thể. Quá trình tổ chức thực hiện cần gắn chặt với việc thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể; đồng thời góp phần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

3. Tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nội dung của việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các chi đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

4. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện, đề xuất kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp với Ban Thường vụ Huyện uỷ và Bộ phận giúp việc Tỉnh uỷ.  Đề xuất với Bộ phận giúp việc Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện về việc xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai, thực hiện.

5. Chỉ đạo cơ quan thường trực tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi đảng bộ trực thuộc, Bộ phận giúp việc cơ sở, các tổ chức đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Điều 7: Nhiệm vụ của các thành viên Bộ phận giúp việc

Thực hiện theo Quyết định số 230 -QĐ/HU, ngày 01/12/2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Bộ phận giúp việc.

Điều 8: mối quan hệ công tác

1. Bộ phận giúp việc cấp uỷ làm việc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực và Ban thường vụ Huyện uỷ và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ phận giúp việc Tỉnh uỷ.

2. Quan hệ giữa Bộ phận giúp việc cấp uỷ với các chi đảng bộ trực thuộc và các ngành là mối quan hệ phối hợp tổ chức thực hiện.

3. Quan hệ giữa Bộ phận giúp việc cuộc vận động với Bộ phận giúp việc cơ sở là mối quan hệ hướng dẫn hoạt động chuyên môn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch của tỉnh, huyện.

Điều 9: Chế độ họp, báo cáo

1. Bộ phận giúp việc huyện định kỳ 6 tháng họp giao ban 1 lần, thống nhất đánh giá kết quả đã đạt được, bàn bạc và thống nhất các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết, Bộ phận giúp việc tổ chức họp bất thường để bàn bạc thông qua các nhiệm vụ đột xuất.

2. Hàng quý, các thành viên Bộ phận giúp việc báo cáo kết quả công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công (bằng văn bản) về cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc.

3. Cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ phận giúp việc cấp uỷ tổng hợp, xây dựng báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và các đợt sơ kết, tổng kết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, trình Ban Thường vụ Huyện uỷ.

 Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10: Đối với Bộ phận giúp việc cấp huyện

1. Các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc có trách nhiệm nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quy chế này.

2. Cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các tập thể, cá nhân chấp hành Quy chế.

3. Các cơ quan có thành viên tham gia Bộ phận giúp việc có trách nhiệm tạo điều kiện giúp đỡ để các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Điều 11: Đối với Bộ phận giúp việc cơ sở (các chi đảng bộ trực thuộc).

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện và kiểm tra, đôn đốc các chi đảng bộ trực thuộc đảng uỷ, các đoàn thể thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra.

2. Phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để các thành viên Bộ phận giúp việc  hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Quy chế này có hiêu lực kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh báo cáo về cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc để tổng hợp, trình Trưởng Bộ phận giúp việc giải quyết.

Quy chế này thay thế cho Quy chế năm 2009.

 

 

 

 

 

 

 Quyết định kiện toàn kiện toàn Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

- Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW, ngày 07/9/2011 về bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp uỷ các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 154-QĐ/TU ngày 08/4/2011 của Tỉnh uỷ Yên Bái; Quyết định số 213-QĐ/HU ngày 17/11/2011 của Huyện uỷ Mù Cang Chải về Quy định phân cấp tổ chức và quản lý cán bộ;

- Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/TG, ngày 28/10/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn về bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Kiện toàn Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm những đồng chí có tên sau (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Bộ phận giúp việc căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Tuyên Giáo tỉnh để tổ chức triển khai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng và hiệu quả.

Điêu 3: Giao cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ làm Trưởng Bộ phận giúp việc cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, các Ban xây dựng Đảng, các chi đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các đồng chí có tên trong quyết định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Quyết định này thay cho Quyết định số 230 - QĐ/HU, ngày 01/12/2011 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ

- T.T Tỉnh uỷ;                                                                           BÍ THƯ

- Ban Tuyên giáo tỉnh;                                                       

- Các đ/c TV;

- Các đ/c UVBCH;

- Như điều 3. - Lưu VP                                                             

                                                                                                     Ngô Thanh Giang

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BỘ PHẬN GIÚP VIỆC CẤP UỶ

(Kèm theo Quyết định số: 366 -QĐ/HU, ngày 07/3/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mù Cang Chải)

                                                        

1, Đ/c: Nguyễn Tiến Quân - Trưởng bộ phận giúp việc: Chịu trách nhiệm chung theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tiến độ và thời gian quy định, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

2, Đ/c: Lương Thị Xuyến - Phó bộ phận giúp việc: Phụ trách theo dõi đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, chính quyền cơ sở tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi công tác thi đua khen thưởng của tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3, Đ/c: Phạm Thị Vóc - Phó bộ phận giúp việc: Phụ trách theo dõi đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ thị 03-CT/TW 9Khoá XI) gắn với thực hiện Nghị quyết TW4(Khoá XI) về những vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay ở các chi đảng bộ, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Mồ Dề).

4, Đ/c: Vũ Xuân Hải - Phó bộ phận giúp việc: Phụ trách chỉ đạo theo dõi đôn đốc các chi đảng bộ các xã, thị trấn và lãnh đạo triển khai tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tham mưu cho Huyện uỷ xây dựng Quy chế nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc “Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khoá X) gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XI) về “ Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Púng Luông).

5, Đ/c Trần Thị Nguyệt  - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc hệ thống dân vận cơ sở, cán bộ tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03-CT/TW, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo hệ thống dân vận thực hiện mọt cách thiết thực, phù hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các thành viên giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Lao Chải).

6, Đ/c: Lê Duyên Cường - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các tổ chức công đoàn cơ sở theo hệ thống, vận động cán bộ viên chức và lao động tích cực tham gia hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, viên chức và lao động trong toàn huyện trong việc học tập và làm theo.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi trong tổ chức Công đoàn trong toàn huyện).

7, Đ/c: Đoàn Thanh Giồng - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới các hội viên, hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở; phối hợp với Huyện đoàn làm tốt  công tác giáo dục thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Nâm Khắt).  

8, Đ/c: Khang A Chua - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo tới các tổ chức đoàn, Hội, Đội từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả; nêu gương điển hình tiên tiến trong tuổi trẻ toàn huyện; phát động phòng trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể thiết thực, nêu gương người  tốt việc tốt để nhân rộng gương điển hình tiên tiến để thế hệ trẻ noi theo.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Chế Tạo).

9, Đ/c: Sùng Thị Xày - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức hội ở cơ sở, vận động đông đảo chị em hội viên hưởng ứng tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả; gắn với các phong trào của hội phát động phong trào thi đua yêu nước để phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Khao Mang).

10, Đ/c: Sùng A Sàng - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo Hội Nông dân các cấp hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Theo dõi nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của  tập thể và cá nhân trong tổ chức Hội Nông dân. (Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Kim Nọi).

11, Đ/c: Nguyễn Long Hải - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền thực hiện chỉ thị 03-CT/T W  theo hệ thống ngành dọc đối với Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả, thiết thực, đồng thời tổ chức gám sát quá trình thực hiện và làm theo của cán bộ, công chức, viên chức.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Chế Cu Nha).

12, Đ/c: Hoàng Văn Đồng - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo hệ thống giáo dục từ huyện đến cơ sở tích cực hưởng ứng thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Hồ Bốn).

13, Đ/c: Phạm văn Thành - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú ở huyện và cơ sở, thông qua các hệ thống chuyên ngành, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

14, Đ/c: Đồng Gia Nghĩa - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền ở trung tâm huyện và cơ sở theo hệ thống của Đài Truyền thanh - Truyền hình một cách thiết thực, hiệu quả, tăng cường tổng hợp viết tin bài gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi Thị Trấn).

15, Đ/c: Hoàng Thạch Thắng - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị lực lượng vũ trang bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Nậm Có).

16. Đ/c: Lê Ngọc Minh - Thành viên gúp việc Chịu trách nhiệm chỉ đạo,  thực hiện công tác tuyên truyền; theo dõi hướng dẫn ký cam kết thực hiện và duy trì các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân diện rộng. Đôn đốc theo dõi tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm ở cơ sở và của bộ phận gúp việc.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Dế Su Phình).

17, Đ/c: Lý Thị Cung - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc, triển khai hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị, lực lượng vũ trang bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.(Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã La Pán Tẩn).

18, Đ/c: Thào A Páo - Thành viên giúp việc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc các Ban Tuyên giáo cơ sở, căn cứ hướng dẫn cấp trên soạn thảo các văn bản, tiếp nhận các báo cáo, thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lưu trữ hồ sơ trong quá trình tổ chức triển khai học tập tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. (Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Cao Phạ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số:  245  -QĐ/HU, ngày 05/3/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mù Cang Chải).

           

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi đối tượng điểu chỉnh

1. Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thành viên Bộ phận giúp việc, cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc, các cơ quan có thành viên tham gia Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc làm việc

1. Bộ phận giúp việc hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của Bộ phận giúp việc đều phải tuân thủ theo quy định của Hiến Pháp và pháp luật, Điều lệ và kỷ luật của Đảng. Thành viên Bộ phận giúp việc, cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; xử lý và giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Thành viên và cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đề cao sự phối hợp trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các chi đảng bộ, Bộ phận giúp việc ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lĩnh vực được phân công phụ trách, thường xuyên báo cáo kết quả công tác với Trưởng, Phó Bộ phận giúp việc thường trực và Bộ phận giúp việc cấp trên.

3. Công tác tham mưu ban hành các loại văn bản của Bộ phận giúp việc cuộc vận động do cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc (Ban Tuyên giáo Huyện uỷ) thực hiện, phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ thống nhất quản lý.

Điều 3: Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Bộ phận giúp việc thực hiện theo Thông tư liên tịch số 99/2008/TTLT-BTC-VPTW ngày 30/10/2008 của Bộ Tài chính - Văn phòng TW Đảng về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của Bộ phận giúp việc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp. Hàng năm, cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc xây dựng dự trù kinh phí, phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ trình Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt.

 

 

Chương II

BỘ MÁY TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, MỐI QUAN HỆ

CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

Điều 4: Bộ máy tổ chức của Bộ phận giúp việc

1. Bộ phận giúp việc cấp uỷ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện Mù Cang Chải do Ban Thường vụ Huyện uỷ ra quyết định thành lập.

2. Bộ phận giúp việc cấp uỷ gồm: Trưởng Bộ phận giúp việc là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo UBKT Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ làm Phó bộ phận giúp việc. Các  đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan làm thành viên.

3. Cơ quan thường trực của Bộ phận giúp việc cấp uỷ là Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Điều 5: Chức năng của Bộ phận giúp việc cấp uỷ

1. Bộ phận giúp việc cấp uỷ có chức năng tham mưu giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn cụ thể các nội dung, các bước tiến hành cuộc vận động; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thành viên Bộ phận giúp việc có chức năng phối hợp, chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc, Bộ phận giúp việc cơ sở, các tổ chức đoàn thể được phân công phụ trách thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Điều 6: Nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc cấp uỷ

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của Bộ phận giúp việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các chi đảng bộ, Bộ phận giúp việc cơ sở, các tổ chức đoàn thể. Quá trình tổ chức thực hiện cần gắn chặt với việc thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể; đồng thời góp phần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

3. Tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nội dung của việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các chi đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

4. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện, đề xuất kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp với Ban Thường vụ Huyện uỷ và Bộ phận giúp việc Tỉnh uỷ.  Đề xuất với Bộ phận giúp việc Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện về việc xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai, thực hiện.

5. Chỉ đạo cơ quan thường trực tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi đảng bộ trực thuộc, Bộ phận giúp việc cơ sở, các tổ chức đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Điều 7: Nhiệm vụ của các thành viên Bộ phận giúp việc

Thực hiện theo Quyết định số 230 -QĐ/HU, ngày 01/12/2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Bộ phận giúp việc.

Điều 8: mối quan hệ công tác

1. Bộ phận giúp việc cấp uỷ làm việc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực và Ban thường vụ Huyện uỷ và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ phận giúp việc Tỉnh uỷ.

2. Quan hệ giữa Bộ phận giúp việc cấp uỷ với các chi đảng bộ trực thuộc và các ngành là mối quan hệ phối hợp tổ chức thực hiện.

3. Quan hệ giữa Bộ phận giúp việc cuộc vận động với Bộ phận giúp việc cơ sở là mối quan hệ hướng dẫn hoạt động chuyên môn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch của tỉnh, huyện.

Điều 9: Chế độ họp, báo cáo

1. Bộ phận giúp việc huyện định kỳ 6 tháng họp giao ban 1 lần, thống nhất đánh giá kết quả đã đạt được, bàn bạc và thống nhất các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết, Bộ phận giúp việc tổ chức họp bất thường để bàn bạc thông qua các nhiệm vụ đột xuất.

2. Hàng quý, các thành viên Bộ phận giúp việc báo cáo kết quả công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công (bằng văn bản) về cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc.

3. Cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ phận giúp việc cấp uỷ tổng hợp, xây dựng báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và các đợt sơ kết, tổng kết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, trình Ban Thường vụ Huyện uỷ.

 Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10: Đối với Bộ phận giúp việc cấp huyện

1. Các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc có trách nhiệm nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quy chế này.

2. Cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các tập thể, cá nhân chấp hành Quy chế.

3. Các cơ quan có thành viên tham gia Bộ phận giúp việc có trách nhiệm tạo điều kiện giúp đỡ để các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Điều 11: Đối với Bộ phận giúp việc cơ sở (các chi đảng bộ trực thuộc).

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện và kiểm tra, đôn đốc các chi đảng bộ trực thuộc đảng uỷ, các đoàn thể thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra.

2. Phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để các thành viên Bộ phận giúp việc  hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Quy chế này có hiêu lực kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh báo cáo về cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc để tổng hợp, trình Trưởng Bộ phận giúp việc giải quyết.

Quy chế này thay thế cho Quy chế năm 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về tiếp tục đẩy mạnh việc

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số       -QĐ/HU, ngày        / 03/2013).

 

      1, Đ/c: Nguyễn Tiến Quân - Trưởng BTG Huyện uỷ, Trưởng Bộ phận giúp việc.

      2, Đ/c: Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bộ phận giúp việc.

     3, Đ/c: Phạm Thị Vóc - Phó chủ nhiệm UBKT HU, Phó Bộ phận giúp việc.

     4, Đ/c: Vũ Xuân Hải - Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phó Bộ phận giúp việc.

     5, Đ/c: Trần Thị Nguyệt - Phó Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ, Thành viên.

     6, Đ/c: Lê Duyên Cường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thành viên.

     7, Đ/c: Đoàn Thanh Giồng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện, thành viên.

     8, Đ/c: Nguyễn Long Hải - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, thành viên.

     9, Đ/c: Sùng Thị Xày - Chủ tịch Hội phụ nữ huyện, thành viên.

     10, Đ/c: Sùng A Sàng - Chủ tịch Hội nông dân huyện, thành viên.

     11, Đ/c: Khang A Chua - Bí thư Huyện đoàn, thành viên.

     12, Đ/c: Hoàng Văn Đồng - Trưởng phòng GD & ĐT huyện, thành viên.

     13, Đ/c: Phạm Văn Thành - Trưởng phòng VH - TT huyện, thành viên.

     14, Đ/c: Đồng Gia Nghĩa - Trưởng Đài TT - TH huyện, thành viên.

     15, Đ/c: Hoàng Thạch Thắng - Chính trị viên BCH Quân sự huyện, thành viên.

     16, Đ/c Lê Ngọc Minh - Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, thành viên.

     17, Đ/c: Lý Thị Cung - Phó Công an huyện, thành viên.

     18, Đ/c: Thào A Páo - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, thành viên.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện về tiếp tục đẩy mạnh việc

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số       -QĐ/HU, ngày        / 03/2013).

 

      1, Đ/c: Nguyễn Tiến Quân - Trưởng BTG Huyện uỷ, Trưởng Bộ phận giúp việc.

      2, Đ/c: Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bộ phận giúp việc.

     3, Đ/c: Phạm Thị Vóc - Phó chủ nhiệm UBKT HU, Phó Bộ phận giúp việc.

     4, Đ/c: Vũ Xuân Hải - Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phó Bộ phận giúp việc.

     5, Đ/c: Trần Thị Nguyệt - Phó Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ, Thành viên.

     6, Đ/c: Lê Duyên Cường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thành viên.

     7, Đ/c: Đoàn Thanh Giồng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện, thành viên.

     8, Đ/c: Nguyễn Long Hải - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, thành viên.

     9, Đ/c: Sùng Thị Xày - Chủ tịch Hội phụ nữ huyện, thành viên.

     10, Đ/c: Sùng A Sàng - Chủ tịch Hội nông dân huyện, thành viên.

     11, Đ/c: Khang A Chua - Bí thư Huyện đoàn, thành viên.

     12, Đ/c: Hoàng Văn Đồng - Trưởng phòng GD & ĐT huyện, thành viên.

     13, Đ/c: Phạm Văn Thành - Trưởng phòng VH - TT huyện, thành viên.

     14, Đ/c: Đồng Gia Nghĩa - Trưởng Đài TT - TH huyện, thành viên.

     15, Đ/c: Hoàng Thạch Thắng - Chính trị viên BCH Quân sự huyện, thành viên.

     16, Đ/c Lê Ngọc Minh - Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, thành viên.

     17, Đ/c: Lý Thị Cung - Phó Công an huyện, thành viên.

     18, Đ/c: Thào A Páo - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, thành viên.

             

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 04.10.2023

chương trình phát thanh 03.10.2023

chương trình phát thanh 02.10.2023