• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Phân công nhiệm vụ Kiểm tra năm 2015
Ngày xuất bản: 22/07/2016 7:20:07 SA
Lượt đọc: 14790

  

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn kiểm tra Huyện ủy đối với một số chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Mù Cang Chải năm 2015

 

Căn cứ Quyết định số 189 -QĐ/TU, ngày 01/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập Đoàn kiểm tra việc ban hành các văn bản sau Đại hội theo quy định và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).  

1. Đồng chí: Vũ Đình Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Đoàn. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về mọi hoạt động của đoàn kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra Huyện ủy chia 3 Tổ kiểm tra tại một số chi, đảng bộ gồm:

I. Tổ 1: Kiểm tra Đảng bộ Cao Phạ, chi bộ Đài TT - TH .

1. Đồng chí: Đào Thị Thu Thủy - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó đoàn kiểm tra Huyện ủy - Tổ trưởng.

- Kiểm tra toàn bộ nội dung công tác triển khai quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính  chuyên đề năm 2015.

- Công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở. 

- Hoat động của ban tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; sự chỉ đạo công tác tuyên giáo của cấp uỷ địa phương.

- Tình hình khai thác sử dụng báo chí, cuốn Thông báo nội bộ của tỉnh, huyện; cuốn tài liệu phục vụ công tác tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nhất là chi bộ bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn phân công.

2. Đồng chí: Đặng Tuấn Hùng - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó đoàn kiểm tra Huyện ủy - Tổ phó

- Kiểm tra       việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện quy định 101 - QĐ/TW; Quy định 55 - QĐ/TW, tập trung vào việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; việc rà soát phát hiện, bổ sung những vấn đề mới, yếu kém, khuyết điểm phát sinh và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời khắc phục.

- Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra của đảng ủy, chi ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của đảng ủy, chi ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban kiểm tra đảng ủy; việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban kiểm tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

3. Đồng chí: Trần Minh Phượng - UVBCH Huyện ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức, Thành viên.

- Kiểm tra Quy chế hoạt động của ban chấp hành, chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; phân công nhiệm vụ cho ban chấp hành, chi ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác sinh hoạt chi bộ; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của ban chấp hành, chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

4. Đồng chí: Phạm Thị Na - Chuyên viên BDV Huyện ủy, Thành viên.

- Kiểm tra việc kiện toàn khối dân vận cơ sở; phân công nhiệm vụ cho khối dân vận cơ sở; quy chế hoạt động khối dân vận cơ sở; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”; phân công nhiệm vụ; quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ; hoạt động của khối dân vận cơ sở, tổ dân vận thôn bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

5. Đồng chí: Thào A Páo - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành viên đoàn kiểm tra Huyện ủy - Thư ký Tổ 1.

- Ghi chép toàn bộ nội dung, chương trình làm việc, tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá của Tổ 1. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

II. Tổ 2: Kiểm tra Đảng bộ xã Nậm Có, Trung tâm y tế huyện

1. Đồng chí: Phạm Văn Quynh - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Phó đoàn kiểm tra Huyện ủy - Tổ trưởng.

- Kiểm tra Quy chế hoạt động của ban chấp hành, chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; phân công nhiệm vụ cho ban chấp hành, chi ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác sinh hoạt chi bộ; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của ban chấp hành, chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn phân công.

2. Đồng chí: Phạm Thị Vóc - Phó trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Thành viên đoàn kiểm tra Huyện ủy - Tổ phó

- Kiểm tra việc kiện toàn khối dân vận cơ sở; phân công nhiệm vụ cho khối dân vận cơ sở; quy chế hoạt động khối dân vận cơ sở; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”; phân công nhiệm vụ; quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ; hoạt động của khối dân vận cơ sở, tổ dân vận thôn bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

3. Đồng chí: Đồng Gia Nghĩa - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành viên.

- Kiểm tra toàn bộ nội dung công tác triển khai quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính  chuyên đề năm 2015.

- Công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở. 

- Hoat động của ban tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; sự chỉ đạo công tác tuyên giáo của cấp uỷ địa phương.

- Tình hình khai thác sử dụng báo chí, cuốn Thông báo nội bộ của tỉnh, huyện; cuốn tài liệu phục vụ công tác tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nhất là chi bộ bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

4. Đồng chí: Lý Chiến Thắng - Cán bộ UBKT Huyện ủy, Thành viên đoàn kiểm tra Huyện ủy - Thư ký Tổ 2.

- Kiểm tra       việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện quy định 101 - QĐ/TW; Quy định 55 - QĐ/TW, tập trung vào việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; việc rà soát phát hiện, bổ sung những vấn đề mới, yếu kém, khuyết điểm phát sinh và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời khắc phục.

- Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra của đảng ủy, chi ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của đảng ủy, chi ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban kiểm tra đảng ủy; việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban kiểm tra.

- Ghi chép toàn bộ nội dung, chương trình làm việc, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá của Tổ 2.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

III. Tổ 3: Kiểm tra Đảng bộ xã Chế Tạo và chi bộ Văn hóa

1. Đồng chí: Hảng A Ký - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Phó đoàn kiểm tra Huyện ủy - Tổ trưởng

- Kiểm tra việc kiện toàn khối dân vận cơ sở; phân công nhiệm vụ cho khối dân vận cơ sở; quy chế hoạt động khối dân vận cơ sở; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”; phân công nhiệm vụ; quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ; hoạt động của khối dân vận cơ sở, tổ dân vận thôn bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn phân công.

2. Đồng chí: Nguyễn Tiến Tuấn - UVBCH Hyện ủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, Thành viên đoàn kiểm tra Huyện ủy - Tổ phó

- Kiểm tra       việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện quy định 101 - QĐ/TW; Quy định 55 - QĐ/TW, tập trung vào việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; việc rà soát phát hiện, bổ sung những vấn đề mới, yếu kém, khuyết điểm phát sinh và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời khắc phục.

- Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra của đảng ủy, chi ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của đảng ủy, chi ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban kiểm tra đảng ủy; việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban kiểm tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

3. Đồng chí: Trần Trung Kiên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,  Thư ký Đoàn kiểm tra Huyện ủy, Thư ký Tổ 3.

- Kiểm tra toàn bộ nội dung công tác triển khai quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính  chuyên đề năm 2015.

- Công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở. 

- Hoat động của ban tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; sự chỉ đạo công tác tuyên giáo của cấp uỷ địa phương.

- Tình hình khai thác sử dụng báo chí, cuốn Thông báo nội bộ của tỉnh, huyện; cuốn tài liệu phục vụ công tác tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nhất là chi bộ bản.

- Ghi chép toàn bộ nội dung, chương trình làm việc, tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá của Tổ 3, xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra và kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

4. Đồng chí: Giàng A Ly - Chuyên viên BTC Huyện ủy, Thành viên.

- Kiểm tra Quy chế hoạt động của ban chấp hành, chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; phân công nhiệm vụ cho ban chấp hành, chi ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác sinh hoạt chi bộ; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của ban chấp hành, chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn, tổ trưởng phân công.

Tổ trưởng các tổ chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp trình trưởng đoàn báo cáo Thường trực Huyện ủy./.

 

                                                                  BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 23.9.2023

Chương trình phát thanh 22.9.2023

chương trình phát thanh 21.9.2023