• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Kế hoạch Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Ngày xuất bản: 17/03/2017 8:27:57 SA
Lượt đọc: 11395

 HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         BAN TUYÊN GIÁO

                       *                                                                             Mù Cang Chải, ngày 16  tháng 3 năm 2017

              Số:  34 - KH/TG

 

Kế hoạch

Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

------------------


Thực hiện Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU, ngày 05/10/2016 của Huyện uỷ Mù Cang Chải thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch tuyên truyền toàn khóa số 16-KH/TG, ngày 25/10/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 trên địa huyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê phán những cách làm hình thức, chống đối, kém hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW một cách nghiêm túc, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, thông qua các hội nghị giao ban, họp cơ quan, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, họp bản, tổ dân phố.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

2. Tuyên truyền những nội nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( tài liệu đã gửi các chi, đảng bộ).

3. Tuyên truyền tình hình, kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng bổ sung kế hoạch tập thể, kế hoạch hành động cá nhân năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW sau kiểm điểm năm 2016. 

4. Tuyên truyền, biểu dương, cổ vũ các tập thể, các nhân tiêu biểu, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt phong trào thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 60 năm ngày thành lập huyện Mù Cang Chải.

5. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện học không đi đôi với làm, bệnh thành tích, hình thức, báo cáo không trung thực; gắn “xây”với “chống” trong tuyên truyền thực hiện chỉ thị.

6. Đẩy mạnh, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên hằng tháng cấp huyện và cấp cơ sở; qua công tác sơ kết, tổng kết, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, họp thôn, bản, tổ dân phố, giao ban công tác đoàn thể. 

2. Phát huy vai trò của ban tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở (trưởng các ban ngành, đoàn thể cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng dân phố, ban giám hiệu nhà trường, trưởng trạm y tế, già làng, người có uy tín…) trong công tác tuyên truyền.

3. Tăng cường hoạt động tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng: Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện, Bản tin huyện Mù Cang Chải, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn.

4. Tuyên truyền thông qua môn học môn đạo đức, giáo dục công dân, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội cho học sinh các cấp học, bậc học của các đơn vị trường trên địa bàn huyện.

5. Tuyên truyền trực quan, cổ động; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao…gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Cung cấp thông tin, định hướng, đôn đốc các cơ quan thông tin đại chúng, các cấp, các ngành, ban tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên các cấp triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên cấp uỷ huyện hằng tháng; bản tin huyện Mù Cang Chải; trang thông tin điện tử huyện.

- Chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, thi đua, khe thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Định kỳ hằng tháng, quý, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Huyện ủy.

2. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc chỉ đạo và thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn. Xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hằng tháng, quý, tổ chức đánh giá công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng nội dụng tuyên truyền cho tháng, quý tiếp theo. Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW gửi về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện uỷ.

3. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, xe loa tuyên truyền, đội thông tin lưu động, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

- Xây dựng kế hoạch truyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017; xây dựng phóng sự tuyên truyền về các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, viết tin bài kịp thời tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW trên địa bàn huyện.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò, sự lãnh đạo của Đảng, âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn “tự diễn biến” của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch.

5. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức, hoạt động tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, thông qua sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, đồng thời quan tâm xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan toả rộng khắp trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

6. Đề nghị Phòng Giáo dục và đào tạo huyện

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua môn học đạo đức, giáo dục công dân, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội cho học sinh các cấp học, bậc học của các đơn vị trường trên địa bàn huyện.

7. Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp

Chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                          TRƯỞNG BAN

- BTG Tỉnh uỷ;                                                                                        (đã ký)

- TT Huyện uỷ;

- Các cơ quan, ban ngành,

   đoàn thể huyện;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- BTG cơ sở, BCV các cấp;                                                                      

- Lưu TG.                                                                      

                                                                                                        Đào Thị Thu Thủy

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 07.12.2023

chương trình phát thanh 06.12.2023

chương trình phát thanh 05.12.2023