• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018); tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 21/03/2018 11:23:00 SA
Lượt đọc: 11760

 

    ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

                           *                                  Mù Cang Chải, ngày 29 tháng 12 năm 2017

               Số: 99 - KH/HU

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái

(25/9/1958 - 25/9/2018); tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-----------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 27/9/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018); tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, nhằm ôn lại những lời dạy và tình cảm của Bác Hồ với Yên Bái; nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh nói chung và huyện Mù Cang Chải nói riêng, phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện lời dạy của Người 60 năm qua, quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tạo động lực mới thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2018, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII.

- Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện vững mạnh, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, tạo động lực đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái cần phải triển khai đồng bộ với các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đảm bảo theo kế hoạch chỉ đạo, nhất là việc thực hiện chuyên đề học tập năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; kết hợp với việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tổ chức tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tuyên dương trong toàn Đảng bộ huyện phải có ý nghĩa thiết thực, rộng khắp, trang trọng, đúng tầm sự kiện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, có sức lan tỏa cao.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện với nội dung: Ôn lại chuyến thăm và lời dạy của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái; trao đổi, thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay với nội dung trọng tâm bám sát chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện về những thành tựu của tỉnh, của huyện đã đạt được trong 60 năm thực hiện lời dạy của Bác; tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” một cách sâu rộng trong các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa - văn nghệ, thể thao; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng”; tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ”, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái gắn với đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 4 khóa XII; tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

     1. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong tổ chức cơ sở đảng; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về thành tựu, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

     1.1. Nội dung

     a, Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ với nội dung: Phát huy thành tựu 60 năm học tập và làm theo lời Bác, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2018 và hoàn thành trong tháng 4/2018.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề; cung cấp đề cương, tài liệu tuyên truyền 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái; tài liệu học tập chuyên đề năm 2018 phục vụ sinh hoạt chuyên đề trong toàn huyện.

b, Các cơ quan thông tin đại chúng của huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phát huy kết quả 60 năm học tập và làm theo lời Bác, đặc biệt là tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới.

- Thời gian thực hiện: Từ quý I/2018.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.

c, Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2018.

          -  Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức thực hiện.

          d, Tuyên truyền, phổ biến cuốn sách “60 năm Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”.

          - Thời gian thực hiện: Trong quý III/2018.

          - Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuốn sách “60 năm Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong toàn huyện.

2. Tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ”

2.1. Nội dung: Những câu truyện về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.

2.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2018.

2.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái

3.1. Nội dung

- Tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng ở cơ sở và tổ chức giải thể thao cấp huyện.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cấp cơ sở, cấp huyện với chủ đề “60 năm học tập và làm theo lời Bác”. Cấp huyện dàn dựng chương trình văn nghệ đặc sắc trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái; tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác, hoàn thành trong tháng 6 năm 2018.

3.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2018.

3.3. Cơ quan chủ trì thực hiện

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung trên.

4. Tổ chức sơ kết và trao giải đợt 1 Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020, gắn với giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng)

4.1. Nội dung: Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt việc xét chọn giải thưởng và khen thưởng theo đúng nội dung, tiến độ Kế hoạch số 65-KH/HU, ngày 12/4/2017 của Huyện ủy về hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng); trao giải đợt 1 cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2018).

4.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

5. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái gắn với tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

5.1. Nội dung: Diễn văn kỷ niệm; tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

5.2. Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 25/6/2018 

5.3. Địa điểm: Hội trường lớn của huyện

5.4. Cơ quan chủ trì thực hiện

- Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu việc sơ kết, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cấp huyện; phối hợp với Phòng Nội vụ huyện lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến khen thưởng tại Lễ kỷ niệm.

5.5. Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái

(1). Văn nghệ chào mừng;

(2). Chào cờ;

(3). Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

(4). Diễn văn kỷ niệm;

(5). Lãnh đạo tỉnh phát biểu (nếu có);

(6). Tuyên dương mô hình, điển hình tiên tiến;

(7). Kết thúc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của huyện

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái; nội dung, chương trình chi tiết, diễn văn Lễ kỷ niệm và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến (thời gian, cách thức tổ chức, trang trí khánh tiết, nội dung chương trình, thành phần đại biểu, khách mời…) trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, cơ quan thông tin đại chúng của huyện, ban tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn huyện.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” triển khai, thực hiện sâu rộng trong các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

- Hướng dẫn việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

- Xây dựng đề cương tuyên tuyên kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái; chuẩn bị diễn văn kỷ niệm, duyệt nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm; phối hợp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của huyện thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch của Huyện ủy; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến cuốn sách “60 năm Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” trong toàn Đảng bộ huyện.

- Phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tham mưu lựa chọn, tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm.

3. Uỷ ban nhân dân huyện  

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế địa phương; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả lời dạy của Bác đối với nhân dân các dân tộc Yên Bái nói chung, nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải nói riêng.

- Chỉ đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác để tuyên dương, khen thưởng.

- Phát động các phong trào thi đua trong toàn huyện, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm và tuyên dương.

- Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thị trấn và Đội dịch vụ công cộng tăng cường dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực trung tâm huyện trong thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái.

- Chỉ đạo và hướng dẫn ban văn hóa các xã, thị trấn trang trí khánh tiết, treo băng zôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm.

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Huyện đoàn, các cơ quan liên quan để dàn dựng chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng tại buổi Lễ kỷ niệm và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến, hoàn thành trong tháng 6 năm 2018.

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức giải thể thao “Rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước và đôn đốc kiểm tra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại các xã, thị trấn.

5. Công an huyện

Xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp kỷ niệm.

6. Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện

- Mở chuyên mục, chuyên đề, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái; Cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ”. Xây dựng các phóng sự, bài viết nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền những thành tựu của sự nghiệp đổi mới trên quê hương Mù Cang Chải trong 60 năm qua và phản ánh không khí thi đua chào mừng kỷ niệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện.

- Tổ chức phát thanh trực tiếp lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái tại hội trường lớn của huyện.

7. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Đẩy mạnh tuyên truyền trong tổ chức của mình từ huyện đến cơ sở, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang  và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

- Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, hoàn thành trong tháng 5 năm 2018.

8. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

- Căn cứ tình hình thực tiễn của mình, bám sát nội dung kế hoạch của Huyện ủy để tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái cho phù hợp, hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ”; triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

- Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, hoàn thành trong tháng 5 năm 2018.

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Bác Hồ kính yêu./.

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

- BTG Tỉnh ủy;                                                PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- TT Huyện ủy;

- TT UBND huyện;

- BTC các ngày lễ lớn của huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;                                                            

- Phòng VH - TT huyện;

- Đài TT - TH huyện;

- MTTQ và các đoàn thể huyện;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Lưu TG - HU.                                                         Vũ Đình Lợi                              

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 01.06.2023

chương trình phát thanh 31.05.2023

chương trình phát thanh 30.05.2023