• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Ngày xuất bản: 28/03/2017 2:45:02 SA
Lượt đọc: 12620

 

    ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

                          *                              Mù Cang Chải, ngày 21 tháng 3 năm 2017

             Số: 63 - KH/HU 

                           

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016

 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

---------------

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 28/02/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU, ngày 05/10/2016 của Huyện ủy Mù Cang Chải về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Huyện ủy Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung cốt lõi, xuyên suốt toàn khóa và trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ chức và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định về xây dựng Đảng và quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

2. Yêu cầu

Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”; phát huy vai trò gương mẫu của đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại đơn vị mình. Đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 năm 2016 để tổ chức thực hiện trong năm 2017 đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đặc biệt là nghị quyết  Đại hội Đảng các cấp cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác sơ kết gắn với biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và có giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 

* Nội dung yêu cầu: Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 theo kế hoạch toàn khóa số 31- KH/HU, ngày 05/10/2016 của Huyện ủy; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục để chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2017, tập trung một số nội dung sau:

(1). Việc xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch tuyên truyên toàn khóa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

(2). Việc hướng dẫn và tổ chức xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

(3). Việc rà soát, bổ sung việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình hành động, chương trình công tác hằng năm, quy chế, quy định của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể.  

(4). Việc xác định nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chương trình, kế hoạch nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu quả, góp phần khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế, những vấn đề nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Thời gian hoàn thành: Trong quý I năm 2017

*Trách nhiệm thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện các nội dung trong toàn huyện, báo cáo Thường trực Huyện ủy trước ngày 30/3/2017.

            - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chỉ đạo nghiêm túc việc rà soát, đánh giá trong phạm vi cơ quan, ngành dọc của mình, gửi về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 27/3/2017.

2. Tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 theo chủ đề năm 2017 và Nghị quyết Trưng ương 4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị và sinh hoạt đoàn thể.

* Nội dung yêu cầu: Tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa chuyên đề của năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và sinh hoạt đoàn thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả. Chú trọng đến việc rèn luyện đạo đức, tác phong, đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, bổ sung vào kế hoạch của tập thể và cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2017. Cuối năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2017.

* Thời gian thực hiện thường xuyên trong năm 2017.

* Trách nhiệm thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn cụ thể việc đưa nội dung chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, sinh hoạt đoàn thể và việc bổ sung vào kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017.

- Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW theo đúng Kế hoạch toàn khóa số 31 - KH/HU, ngày 05/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện.

3. Triển khai thực hiện chương trình, nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, bồi dưỡng lý luận chính trị  và cho thế hệ trẻ

*Nội dung yêu cầu: Thực hiện việc đưa chương trình, nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện năm 2017 theo chương trình, nội dung do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biên soạn và sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục đào tạo tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên.

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2017

* Trách nhiệm thực hiện: Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đối với việc đưa chương trình, nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cách nhà trường, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo yêu cầu đề ra và theo hướng dẫn của cấp trên.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

* Nội dung yêu cầu: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyên của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020 đảm bảo sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đẩng trong sạch, vững mạnh.

* Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2017

* Trách nhiệm thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu ban hành kế hoạch của Huyện ủy trong tháng 4 năm 2017.

- Ban Dân vận chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, đặc biệt là xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác Hồ trên địa bàn huyện.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện.

5. Hưởng ứng thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải búa liềm vàng)

* Nội dung yêu cầu: Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai kế hoạch hưởng ứng, tuyên truyền việc tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải búa liềm vàng) do Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

* Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 năm 2017

* Trách nhiệm thực hiện: Ban Tuyên giáo Huyên ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 30/3/2017 để triển khai thực hiện.

6. Rà soát, xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

* Nội dung yêu cầu: Triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Tỉnh ủy về việc xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

* Thời gian thực hiện thường xuyên trong năm 2017

* Trách nhiệm thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy một cách hiệu quả sát với tình hình thực tế của địa phương.

- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn chỉnh, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện trong tháng 4 năm 2017.

7. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

* Nội dung yêu cầu: Kiểm tra, giám sát việc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy liên quan việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/W.

* Thời gian thực hiện: Kể từ năm 2017

* Trách nhiệm thực hiện:

- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra cấp ủy để thực hiện trong năm 2017.

- Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và vận động nhân dân thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc nhân rộng các mô hình, các tấm gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác Hồ.

8. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ủy

* Nội dung yêu cầu: Báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

* Thời gian thực hiện: Cuối tháng 12 năm 2017.

* Trách nhiệm thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW năm 2017 trên địa bàn huyện. Tổng hợp, đánh giá hiệu quả của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời biểu dương nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 - 18/10/2017).

 - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW xong trước ngày 15/12/2017 gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, ngành chuyên môn tổ chức thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng, bổ sung và thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Đài TT - TH, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trang thông tin điện tử của huyện: Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 một cách thường xuyên, liên tục.

Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017. Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

- TT Tỉnh ủy;                                                                                     BÍ THƯ

- BTG Tỉnh ủy;                                                                                   đã ký

- TT Huyện ủy;

- Các đ/c Ủy viên BCH;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Các cơ quan, ban ngành,

  đoàn thể huyện;

- Lưu TG - HU. 

                                                                                                    Giàng A Tông

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 21.05.2024

chương trình phát thanh 20.05.2024

Chương trình phát thanh 19/5/2024