• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày xuất bản: 21/12/2016 3:29:09 SA
Lượt đọc: 9842

 HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        BAN TUYÊN GIÁO

                         *                                                                    Mù Cang Chải, ngày 25 tháng 10 năm 2016

             Số:  16 - KH/TG

 

KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA

Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

------------------


Thực hiện Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU, ngày 05/10/2016 của Huyện uỷ Mù Cang Chải thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế hoạch toàn khóa tuyên truyền Chỉ thị trên địa huyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy,  cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. 

- Phát huy lực lượng tổng hợp tuyên truyền của ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng của huyện, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lới Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

- Phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phê phán những cách làm hình thức, thiếu trung thực, kém hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp, bằng nhiều hình thức phong phú, thông qua các hội nghị báo cáo viên các cấp, bản tin huyện Mù Cang Chải, Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở, hoạt động của ban tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, băng zôn, khẩu hiệu, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tờ rơi, sinh hoạt chi bộ, họp bản, tổ dân phố.

- Gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng trong toàn xã hội.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05.

2. Tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm

2.1. Các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như

- Tuyên truyền hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng.

- Tuyên truyền các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên hết; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng thương yêu đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...

- Tuyên truyền về phong cách Hồ Chí Minh, đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dan, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự nêu gương...

2.2. Nội dung tuyên truyền về các chuyên đề hằng năm

Nội dung tuyên truyền chuyên đề hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ sẽ có hướng dẫn tuyên truyền cụ thể theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Yên Bái và của Huyện uỷ Mù Cang Chải.

3. Tuyên truyền về tình hình, kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện hằng năm theo nội dung Kế hoạch toàn khoá số 31-KH/HU, ngày 05/10/2016 của Huyện uỷ; việc sơ kết Chỉ thị theo sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ Yên Bái, Huyện uỷ Mù Cang Chải.

4. Tuyên truyền tình hình, kết quả nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, biểu dương, cổ vũ các tập thể, các nhân tiêu biểu, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị.

5. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện học không đi đôi với làm, bệnh thành tích, hình thức, báo cáo không trung thực; gắn “xây”với “chống” trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị.

6. Tiếp tục đẩy mạnh, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới theo mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua cơ quan thông tin đại chúng của huyện như: Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện, Bản tin huyện Mù Cang Chải, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn.

2. Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên cấp uỷ huyện hằng tháng; hoạt động đội ngũ ban tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền miệng từ huyện đến cơ sở.

3. Thông qua sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các buổi sinh hoạt tổ dân phố, thôn bản, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

4. Tuyên truyền thông qua việc sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn, tích hợp vào môn đạo đức, giáo dục công dân, các môn học có liên quan và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội cho học sinh các cấp học, bậc học của các đơn vị trường trên địa bàn huyện.

5. Tuyên truyền trực quan, cổ động; các ấn phẩm, sách, báo, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; các cuộc thi tìm hiểu; tuyên truyền kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện.

6. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triền văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị toàn khóa và từng năm.

- Cung cấp thông tin, định hướng, đôn đốc các cơ quan thông tin đại chúng, các cấp, các ngành, ban tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên các cấp triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện.

- Chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, thi đua, khe thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn huyện.   

- Tăng cường tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên cấp uỷ huyện định kỳ hằng tháng; bản tin huyện Mù Cang Chải và các tài liệu, ấn phẩm do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn, phát hành.

- Chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bám sát sự chỉ đạo của Huyện uỷ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, hệ thống truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn.

- Định kỳ hằng tháng, quý, chỉ đạo tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh gía kết quả, định hướng trọng tâm tuyên truyền cho tháng, quý tiếp theo.

- Định kỳ 6 tháng, tổng kết năm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 gửi về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện uỷ.

3. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, xe loa tuyên truyền, đội thông tin lưu động, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tờ rơi.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

- Xây dựng kế hoạch truyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn khóa và từng năm; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, viết tin bài phản ánh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn huyện; gương tập thể, các nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, thông tin sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò, sự lãnh đạo của Đảng, âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn “tự diễn biến” của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch.

5. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức, hoạt động tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, thông qua sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, tạo sự lan toả rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

6. Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp

Chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy triển khai tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Đảng các cấp tại cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch toàn khóa tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đề nghị các chị, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt kết quả./.


 

Nơi nhận:                                                                     KT/ TRƯỞNG BAN

- BTG Tỉnh uỷ;                                                              PHÓ TRƯỞNG BAN

- TT Huyện uỷ;                                                                         ĐÃ KÝ

- Các cơ quan, ban ngành,

   đoàn thể huyện;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- BTG cơ sở, BCV các cấp;                                                                       

- Lưu TG.                                                                      

                                                                                            Đồng Gia Nghĩa

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 06.10.2022

chương trình phát thanh 05.10.2022

chương trình phát thanh 04.10.2022