• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày xuất bản: 21/12/2016 3:26:02 SA
Lượt đọc: 14486

    ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

                          *                                                                 Mù Cang Chải, ngày 05  tháng 10 năm 2016

             Số:  31 - KH/HU 

                           

 

KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016

 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

---------------

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 19/9/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Huyện ủy Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên, nhất là vai trò gương mẫu đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2. Yêu cầu

- Các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị có các biện pháp, hình thức phù hợp để quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo” đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết của cấp mình và đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư Khóa XI, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở với nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo;  tuyên truyền nêu gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình điển hình tiên tiến, các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

1.1. Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  Nội dung, tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện.

- Thảo luận dự thảo kế hoạch của cấp ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

a. Hội nghị chủ chốt cấp huyện

* Thành phần: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII; trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND - UBND các xã, thị trấn; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, báo cáo viên cấp ủy huyện.

* Báo cáo viên: Thường trực Huyện ủy phân công.

* Thời gian: ½ ngày, hoàn thành xong trước 25/9/2016

b. Hội nghị cấp cơ sở

* Thành phần: Gồm toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; ban giám hiệu các đơn vị trường học; trưởng, phó trạm y tế xã, thị trấn không phải là đảng viên.

* Báo cáo viên: Do Huyện ủy phân công

* Thời gian: ½ ngày, hoàn thành trước ngày 5/10/2016.

1.2. Tuyên truyền Chỉ thị trong nhân dân

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các văn bản liên quan khác của Trung ương, tỉnh, huyện trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/10/2016

1.3. Tổ chức các hội nghị chuyên đề học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

a. Nội dung học tập: Các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, ban hành.

b. Hình thức, thành phần tham gia học tập

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ huyện đến cơ sở. Thành phần tham gia học tập các hội nghị chuyên đề ở các cấp tương tự như đối với việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã nêu ở trên.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng ké hoach tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

c. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề của từng năm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

* Thời gian: Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề của từng năm, hoàn thành trong quý I. Riêng năm 2016, hoàn thành trong quý IV (có kế hoạch cụ thể sau).

1.4. Việc đưa vào chương trình, nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, bồi dưỡng lý luận chính trị  và  cho thế hệ trẻ

Căn cứ theo chương trình, nội dung do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biên soạn, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy, ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đối với việc đưa chương trình, nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện từ năm 2017. Riêng kế hoạch giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ thực hiện từ quý IV năm 2016.

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

2.1. Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể

a.  Nội dung yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nội dung kế hoạch phải bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI), đảm bảo sát với nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết, đặc biệt là xác định những khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b. Thời gian thực hiện

- Kế hoạch toàn khóa: Hoàn thành xây dựng, triển khai thực hiện trước 30/10 năm 2016.

- Kế hoạch hằng năm: Hoàn thành trước 25/12 của năm trước.

2.2. Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của mỗi cá nhân

a. Nội dung yêu cầu:

- Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu xây dựng kế hoạch của cá nhân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đối với cán bộ, đảng viên phải gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư); định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả với chi bộ, hoặc cơ quan, đơn vị công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Đối với các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân hằng năm với cấp ủy cấp mình, tập thể lãnh đạo cơ quan nơi công tác và chi bộ nơi sinh hoạt.

Nội dung  “làm theo” tập trung vào các vấn đề: (1) Gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng. (2) Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở. (3) Chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu. (4) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nói nhiều làm ít. (5) Phát huy dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình. (6) Tu dưỡng đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, trước nhân dân; thực hành dân chủ.(7) Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm. (8) Giáo dục phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh gắn với thực hiện các Quy định về những Điều đảng viên không được làm gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng người.

b.  Thời gian thực hiện

Hằng năm, hoàn thành xây dựng kế hoạch cá nhân trước ngày 30/12 của năm trước; nộp lưu tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ công tác cuối năm.

3. Rà soát, bổ sung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp và quy chế, quy định của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

3.1. Rà soát, bổ sung vào chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, huyện, Nghị quyết của cấp ủy

a. Nội dung yêu cầu: Các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung những nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình và chương trình công tác hằng năm của cấp ủy; kết hợp chặt chẽ với việc phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

b. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ban xây dựng Đảng tham mưu rà soát, bổ sung Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII và các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

c. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 10 năm 2016.

3.2. Rà soát, bổ sung và thực hiện các quy định, quy chế làm việc của Huyện ủy và cấp ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc; các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu

a. Nội dung yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung các quy định, quy chế làm việc; quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; chế độ hội họp, đi cơ sở…của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đảm bảo xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, tác phong công tác, nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu.

b. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp tham mưu rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo yêu cầu, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện.

c. Ủy ban nhân dân huyện rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định, quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; phòng,chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; về chế độ hội họp, thái độ phục vụ nhân dân, đi công tác cơ sở…

d. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 25/10/2016; kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định khi cần thiết.

3.3. Rà soát xây dựng, hoàn thiện, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị

a. Nội dung yêu cầu: Các cấp ủy chỉ đạo chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn chỉnh, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá”.

b. Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn xây dựng, hoàn chỉnh, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với các cơ quan, đơn vị chuyên môn trên địa bàn huyện.

c. Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2016.

4. Xác định khâu đột phá và nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

a. Nội dung yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định khâu đột phá của cả nhiệm kỳ và những nội dung trọng tâm, trọng điểm hằng năm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Lưu ý những nội dung sau có thể chọn một vài khâu đột phá phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện: (1) Việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cơ quan, đơn vị. (2) Vấn đề phát huy dân chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. (3) Thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). (4) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. (5) Chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu. (6) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. (7) Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”. (8) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo đối với các tổ chức chính trị - xã hội. (9) Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. (10) Tập trung vận động nhân dân đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường trong nhà, ngoài ngõ thôn bản sạch đẹp; cán bộ năng động, tích cực, thạo việc, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách linh hoạt, phù hợp với thực tế.

b. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xác định khâu đột phá và định hướng nội dung trọng tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong tháng 10 năm 2016.

Hằng năm, bám sát những khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch toàn khóa và những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy cấp trên trực tiếp.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ, động viên kịp thời việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

5.1. Xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn khóa và từng năm, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị

a. Nội dung yêu cầu: Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức, phương pháp (nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp) về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đó tập trung tuyên truyền: (1) Mục đích, ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). (2) Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (3) Tình hình, kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các cấp, cơ quan, đơn vị. (4) Tuyên truyền, nêu gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. (5) Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, lý luận không gắn với thực tiễn, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực. (6) Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội. (7)  Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Đề án giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2015 - 2020.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, cả năm tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tuyên truyền.

b. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong toàn Đảng bộ; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

c. Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trong tháng 10 năm 2016.

5.2. Hưởng ứng và đẩy mạnh cuộc vận động tuyên truyền về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

a. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b. Thời gian thực hiện: Ban hành kế hoạch trong quý IV năm 2016, triển khai thực hiện từ năm 2017.

5.3. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

a. Nội dung yêu cầu: Hằng năm các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên quan tâm công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; định kỳ tổ chức tuyên dương, khen thưởng, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. 

b. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

c. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

6. Việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ

a. Nội dung yêu cầu: Các cấp ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư vào nội dung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ. Yêu cầu 6 tháng tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu về việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW; 3 tháng tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề nghe kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; sinh hoạt định kỳ các tháng còn lại đều có nội dung đánh giá về thực hiện Chỉ thị số 05 của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

b. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

c. Thời gian hoàn thành: Trước 30/12/2016

7. Chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

a. Nội dung yêu cầu: Các cấp chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo triển khai, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân; gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do chính quyền, mặt trận, đoàn thể phát động.

b. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

c. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện trong khối mặt trận, đoàn thể; hướng dẫn triển khai công tác giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

d. Thời gian triển khai thực hiện: Từ tháng 10/2016.

8.  Công tác kiểm tra, giám sát việc quán triêt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thi 05-CT/TW của Bộ Chính trị

a. Nội dung yêu cầu: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa vào nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nội dung kiểm tra, giám sát việc quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101- QĐ/TW của Ban Bí thư, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ủy đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Chú trọng đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cá nhân cán bộ, đảng viên theo yêu cầu Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.

b. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì tham mưu thực hiện ở cấp huyện; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đối với cấp huyện và cơ sở.

c. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội và vận động nhân dân thực hiện các nội dung học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương và của tỉnh.

d. Thời gian triển khai: Kể từ tháng 10/2016.

9. Hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc và bố trí nguồn lực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

- Các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để ban tuyên giáo các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị; bố trí đủ kinh phí triển khai kế hoạch của cấp ủy trong quá trình triển khai thực hiện.

- Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT- BTC, ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp” và được dự toán trong kinh phí ngân sách Đảng hằng năm.

10.   Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ủy

a. Nội dung yêu cầu: Quý IV hằng năm, các cấp ủy đảng chỉ đạo, tổ chức sơ kết đánh giá nghiêm túc, thực chất tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ủy, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy). Tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp tháng 5 hằng năm, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm lớn của địa phương, đơn vị.

Việc tổng kết, thi đua, khen thưởng theo nhiệm kỳ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Trung ương, của tỉnh.

b. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác sơ kết, tổng kết; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Huyện ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện ủy  chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ huyện. Ở các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, do đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, đứng đầu là đồng chí bí thư cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; bám sát kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, phù hợp với đặc điểm tình hình của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo tiến độ, chất lượng.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong tổ chức mình.

4. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, ngành chuyên môn chỉ đạo tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy; chủ trì, phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đã nêu trong Kế hoạch của Huyện ủy. Thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy.

6. Các ban xây dựng Đảng bám sát kế hoạch của Huyện ủy tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch; chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị theo chức năng, nhiệm vụ.

7.   Đài TT - TH, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trang thông tin điện tử của huyện: Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị.

Trên đây là kế hoạch toàn khóa của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:                                                                          TM/ BAN THƯỜNG VỤ

- TT Tỉnh ủy;                                                                                     BÍ THƯ

- BTG Tỉnh ủy;                                                                                  ( đã ký)

- TT Huyện ủy;

- Các đ/c Ủy viên BCH;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Các cơ quan, ban ngành,

  đoàn thể huyện;

- Lưu HU - TG.                                                                              Giàng A Tông

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 06.10.2022

chương trình phát thanh 05.10.2022

chương trình phát thanh 04.10.2022